W dniach 30-31 marca 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach została przeprowadzona kontrola, w czasie której sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

             Kontrola dotyczyła również oceny przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w Zarządzie Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Mickiewicza 52.

Kontrolę przeprowadził starszy inspektor pracy – specjalista – działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

Protokół kontroli podpisano dnia 31.03.2005 r.

Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku nakazała:

  1. skierować do innych prac pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego i pełniącego obowiązku palacza c.o., od czasu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji kotłów wodnych o mocy powyżej 50kW,
  2. zapewnić i potwierdzić pomiarami skuteczność działania ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych oznaczonych nr 78, 118, 160 i 162 w protokole pomiarów nr 8/P/4/2003 z 16.09.2003,
  3. zapewnić i potwierdzić pomiarami zgodność parametrów oświetlenia elektrycznego z wymogami Polskich Norm w pomieszczeniach budynku biurowego i budynku gospodarczego Zarządu Dróg;
  4. zapewnić wymianę powietrza realizowaną poprzez wentylację mechaniczną w pomieszczeniu gospodarczym budynku gospodarczego Zarządu Dróg na stanowisku malowania farbami tablic i znaków drogowych;
  5. wyposażyć w opisy rozdzielnie elektryczną NN w budynku biurowym Zarządu Dróg;
  6. oznaczyć ciśnienie dopuszczalne czynnika roboczego na dwóch manometrach instalacji c.o. w kotłowni w budynku gospodarczym Zarządu Dróg;
  7. zaopatrzyć w balustradę od strony przestrzeni otwartej schody zewnętrzne prowadzące do budynku biurowego Zarządu Dróg;
  8. wprowadzić górny koniec podłużnicy drabiny zainstalowanej na łączniku pomiędzy budynkiem biurowym a budynkiem oraz zaopatrzyć drabinę – poczynając od wysokości 3m nad poziomem podłoża – w obręcze ochronne.

Ponadto po kontroli zostało wydane wystąpienie zawierające 2 wnioski, o treści:

  1. ponowne dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, uwzględniając wszystkie zagrożenia występujące na tych stanowiskach,
  2. ponowne dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: pracownik administracyjny i sprzątaczka, określając w sposób właściwy ekspozycję pracowników na zagrożenia (parametr E).

Wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte, a nakazy wykonane.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-05-31