P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach /NIP 546-11-95-056 REGON 050666651/.

 

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 21 grudnia 1998 r. Starosta Moniecki Pan Mirosław Paniczko /uchwała Rady Powiatu Nr III/8/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. oraz Nr I/3/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu/.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w osobach:

  1. Halina Dryl-Kołodko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami, działająca na podstawie upoważnienia Nr 14/05 z dnia 15 marca 2005 r.
  2. Barbara Kuklińska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami, działająca na podstawie upoważnienia Nr 15/05 z dnia 15 marca 2005r.
  3. Mariusz Andrzejuk - starszy inspektor w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami, działający na podstawie upoważnienia Nr 16/05 z dnia 15 marca 2005 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 marca 2005 r.

Podstawa kontroli: plan wykonawczy kontroli problemowej, imienne upoważnienia wystawione w dniu 15 marca 2003 r. z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Mariana Brożynę.

Temat kontroli: ocena prawidłowości i terminowości załatwiania spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

W trakcie kontroli zbadano:

- prawidłowość podejmowanych decyzji wywłaszczeniowych, wywłaszczeniowo-odszkodowawczych i odszkodowawczych oraz dotyczących zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
- terminowość załatwianych spraw,
- sposób gromadzenia akt i dowodów niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw,
- prawidłowość realizacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.),
- przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),
- wykonanie zarządzeń Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowane nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządowych,
- wykorzystanie środków budżetowych (dotacji) udzielanych z budżetu Państwa na prowadzenie gospodarki nieruchomościami,
- realizacja roszczeń zabużan w czasie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu.

Kontrolą objęto wykonywanie zadań w okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia kontroli.

Zadania objęte przedmiotem kontroli realizowane są w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach przez:

- Panią Janinę Katarzynę Koda - Kierownika Wydziału,
- Pana Wacława Stoczko - podinspektora.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał Pan Wacław Stoczko.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Wywłaszczenia, odszkodowania i zwroty wywłaszczonych nieruchomości:

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości, bądź ustalenia odszkodowania.

W 2004 r. wpłynęły 3 wnioski o zwrot wywłaszczonych gruntów. W każdym przypadku Starosta Powiatowy wszczął postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, powiadamiając o tym fakcie zainteresowane strony. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych przeprowadzono rozprawy administracyjne oraz oględziny nieruchomości objętych postępowaniem. O zebraniu materiału dowodowego, stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony zostały poinformowane stosownymi pismami.

W wyniku prowadzonych postępowań, w dwóch sprawach podjęto decyzje o umorzeniu postępowania, w jednej sprawie - decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Rozliczenia pieniężnego w decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości dokonano w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zadania w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta wykonuje na podstawie upoważnienia wynikającego z postanowień art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603/. Przepis art. 23 wymienia przykładowo czynności faktyczne i prawne które są przejawami gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Starosta przejmując zadania związane z zarządzaniem gruntami Skarbu Państwa przejął również obowiązek prowadzenia dokumentacji z tym związanej. Analiza dokumentacji nieruchomości Skarbu Państwa zarządzanych przez Starostwo /dokumentacji gruntów w wieczystym użytkowaniu, dokumentacji gruntów w trwałym zarządzie, dokumentacji działek w trakcie ich przekształcenia w prawo własności i prowadzonych rejestrów wynika, że dane o każdej nieruchomości Skarbu Państwa ewidencjonowano w następujących rejestrach :

- “wykazie gruntów Skarbu Państwa powiatu Mońki” zawierającym dane o położeniu działki, jej numerze geodezyjnym i powierzchni, oznaczeniu dokumentu własności Skarbu Państwa, oznaczeniu dokumentu o udostępnieniu nieruchomości własności korzystającego z nieruchomości /m.in. osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne/, podstawie prawnej ustalenia wartości i opłat rocznych, wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty rocznej w ujęciu kwotowym lub procentowym. Powyższy wykaz prowadzono ręcznie i komputerowo w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Analiza “wykazu gruntów Skarbu Państwa powiatu Mońki” wykazała;

- 26 nieruchomości Skarbu o powierzchni ogólnej 17,67 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych. Wartość tych nieruchomości po oszacowaniu ich przez rzeczoznawców majątkowych wynosi ogółem - 863 438 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego łącznie z 22 % podatkiem VAT wynoszą 30 165 zł. Ostatnio aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa dokonano w 1999 roku.

- 9 nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 134,21 ha znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych. Wartość tych nieruchomości po oszacowaniu ich przez rzeczoznawców majątkowych wynosi ogółem - 408 152 zł. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu wynoszą 1 140 zł. Ostatnio aktualizacji opłat za trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa dokonano w 2000 roku. Według otrzymanych wyjaśnień od ostatnio dokonanej aktualizacji do dnia dzisiejszego wartość nieruchomości nie uległa zmianie i w chwili obecnej nie zachodzi potrzeba ich aktualizacji.

- Obszar 159,91 ha gruntów Skarbu Państwa oddano Polskim Kolejom Państwowym w wieczyste użytkowanie, wobec których odstąpiono od ustalenia i poboru opłat rocznych bowiem zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1995 roku o przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe” /Dz. U. Nr 95, poz. 474/ grunty zajęte pod linie kolejowe są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

- Obszar 28 180,09 ha gruntów Skarbu Państwa oddano Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu w trwały zarząd wobec którego odstąpiono od naliczania i poboru opłat rocznych, bowiem zgodnie z art. 14 ust.13 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późniejszymi zmianami/ tereny o szczególnym charakterze i zadaniach przekazane parkom narodowym są zwolnione z podatków i opłat wynikających z innych ustaw w tym opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Nieruchomości stanowiące zasób Skarbu Państwa są wykorzystane zgodnie z opracowanym planem wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa tj.:

1. Po przejęciu nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa dokonuje się jej opisu z określeniem jej rodzaju:

- nieruchomość gruntowa,

- nieruchomość gruntowa zabudowana, lokal,

- wykaz budynków i budowli oraz urządzeń znajdujących się na działce,

- przeznaczenie w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Wykonuje wycenę nieruchomości według potrzeb.

3. Zabezpiecza nieruchomość poprzez odpowiednie zamknięcie lokalu, zapewnienie ochrony budynku itd.

4. Rozpatruje możliwość zagospodarowania nieruchomości na cele użyteczności poprzez wykorzystanie jej przez :

- instytucje i państwowe jednostki organizacyjne,

- jednostki samorządowe,

- inne

5. Rozdysponowanie nieruchomości według zasad wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dla :

- jednostek podmiotów wymienionych w punkcie 4 /przekazanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem/,

- zbycie na wolnym rynku.

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu monieckiego, stanowią następujące nieruchomości :

1. oznaczona działką Nr 201 o powierzchni 0,6000 ha położona we wsi Kamionka, gm. Jasionówka. Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym, 2 kondygnacyjnym przejęta do zasobu protokółem zdawczo - odbiorczym dnia 31 stycznia 2001 roku po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, nie zagospodarowana. Starostwo Powiatowe w Mońkach poczyniło kroki do zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Jak wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr RR.IV.773-11-1/05 z dnia 9 marca 2005 roku Wojewoda Podlaski nie wyraził zgody na sprzedaż w/w nieruchomości.

2. oznaczona działką Nr 1313 o powierzchni 0,0300 ha położona we wsi Downary gm. Goniądz, niezabudowana. Działka położona jest obok wybudowanych garaży sprzedanych przez b. Urząd Rejonowy w Grajewie osobom fizycznym. Z uwagi na brak chętnych na nabycie działek pod garaże a także koszta podziału i szacunku nieruchomości pozostaje ona niezagospodarowana.

3. oznaczona działką Nr 88/2- o powierzchni 0,4200 ha położona we wsi Czarnystok, gm. Jasionówka, niezabudowana. Działka nie jest zagospodarowana z uwagi na brak chętnych do jej nabycia i słabej klasy bonitacyjnej. Działka przeznaczona była pod budowę studni głębinowej.

4. oznaczona działką Nr 34 o powierzchni 0,8000 ha położona we wsi Trzianne, gm. Trzcianne. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami gospodarczymi. Osoba fizyczna zrzekła się najmu budynków i w chwili obecnej nieruchomość nie jest zagospodarowana. W roku 2001 Wojewoda Podlaski nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości. W chwili obecnej poczynione zostały kroki do sprzedaży nieruchomości ponieważ Starosta Moniecki uzyskał zgodę Wojewody Podlaskiego na sprzedaż nieruchomości zarządzeniem Nr 40/05 z dnia 9 marca 2005 roku.

5. oznaczona działką Nr 63 o powierzchni 1,6800 ha położona na terenie wsi Sikory, gm. Mońki. zabudowana zabytkowym dworem. 40 % budynku jest wynajęta osobie fizycznej jako lokal mieszkalny. Starosta Moniecki uzyskał zgodę Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż nieruchomości. Po uprawomocnieniu się decyzji Konserwatora zostanie wystosowany stosowny wniosek do Wojewody Podlaskiego o zezwolenie na sprzedaż nieruchomości.

6. oznaczona działką Nr 345 o powierzchni 1,26 ha położona we wsi Boguszewo - Kolonia gm. Trzcianne, niezabudowana. Nieruchomość do zasobu Skarbu Państwa została przejęta protokółem zdawczo odbiorczym dnia 17 grudnia od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z uchyleniem decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr RR.III.77100-1/04 z dnia 26 października 2004 roku. Działka stanowi stare cmentarzysko i nie może być użytkowana.

Wycena nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących w skład nieruchomości Skarbu Państwa.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie dokonano wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa za zgodą Wojewody Podlaskiego darowano na rzecz Powiatu Monieckiego jedną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 1028 o powierzchni 0,1499 ha położoną na terenie m. Mońki z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władz, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych Darowizny dokonano na podstawie aktu notarialnego Repertorium “A” Numer 3712/04 z dnia 30 lipca 2004 roku. Koszty umowy oraz postępowania wieczystoksięgowego ponieśli Skarb Państwa i Powiat Moniecki po połowie. Inne grunty wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa nie były przedmiotem obrotu.

Prawidłowość pozyskiwania i odprowadzania dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Realizacja dochodów z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa

Wielkość zrealizowanych dochodów w roku 2004 z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Należność z tytułu

Kwota należna

/w zł/

Wykonanie dochodów

/w zł/

Trwały zarząd

1732,05

1732,05

Wieczyste użytkowanie

18144,77

18144,77

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10807,24

10807,24

Czynsze najmu lokali

17428,37

17428,37

Sprzedaż nieruchomości

-

-

Odsetki + koszt upomnień

-

18,58

26,40

Razem

48157,43

48157,41Na koniec 2004 roku zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-27 i ewidencją księgową nie wystąpiły zaległości i nadpłaty z tytułu wyżej wymienionych dochodów.

Terminowość odprowadzania przez Starostę Monieckiego dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

W okresie objętym kontrolą Starostwo prawidłowo przekazywało do budżetu państwa dochody uzyskane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w terminach miesięcznym, tj. do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek Wojewody Podlaskiego wpływały należności za udostępnione grunty Skarbu Państwa w kwotach po potrąceniu w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 25 % ewidencjonowanych jako dochód własny powiatu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono Staroście Monieckiemu.

Staroście Monieckiemu przysługuje prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń od ustaleń kontroli zawartych w protokole, w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej.

KONTROLOWANY:                                                                                   KONTROLUJĄCY:
 
STAROSTA /-/ mgr Mirosław Paniczko                                      st. insp. woj. Barbara Kukliński /-/
                                                                                            st. insp. woj. Halina Dryl - Kołodka /-/
Mońki, dn. 21.04.2005 r.                                                         st. insp. Mariusz Andrzejuk /-/
 
z up. Starosty                                                                       
 /-/ Janina Koda                      
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-05-31