W marcu i kwietniu 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Mońkach Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej za 2003 r. i 2004 r.

Kontroli poddano następujące zagadnienia:

  1. Ustalenia ogółnoorganizacyjne – dane ogólne, wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
  2. Księgowość i sprawozdawczość – stan i kompletność urządzeń księgowych, prawidłowość i terminowość ewidencji księgowej, sprawozdawczość budżetowa.
  3. Gospodarka pieniężna i rozrachunki – gospodarka środkami pieniężnymi, rozrachunki i roszczenia, inwentaryzacja.
  4. Uchwała budżetowa i jej zmiany.
  5. Wykonanie budżetu – dochody budżetowe, subwencje i dotacje, dochody z tytułu podatków i opłat, dochody z majątku, inne dochody, przychody budżetowe, wydatki budżetowe: wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody budżetowe.
  6. Mienie komunalne gospodarka nieruchomościami, gospodarka pozostałymi środkami majątku, inwentaryzacja.
  7. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień – dotacje otrzymane w związku z realizacją zadań zleconych, prawidłowość wykorzystania dotacji celowych, środki na realizację porozumień.
  8. Rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi.
  9. Fundusze celowe.

Protokół podpisano 26 kwietnia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-05-31