PROTOKÓŁ
z kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach,
REGON - 050666651,
zwanym w dalszej treści "Starostwem".

Starostą Monieckim jest Pan Mirosław Paniczko powołany na to stanowisko uchwałą Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 listopada 2002r.

Kontrolę przeprowadził w dniu 2 lipca 2004r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr PS.VI.0939/219/04 z dnia 1 lipca 2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 2.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:

- Pani Barbara Maciorowska - kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
- Pani Krystyna Kulesza - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych,
- Pani Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych.

Celem kontroli było sprawdzenie:

Realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacja na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski wynikających z art. 73. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Zgodnie z § 5 ust.3 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r. powiat wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/14/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 stycznia 1999r., szczegółowy zakres działania Wydziałów określi Zarząd Powiatu na wniosek starosty.

Ustalenia z kontroli.

W toku kontroli ustalono, iż w szczegółowych zakresach działania Wydziałów nie znalazły się zapisy dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Natomiast w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych z zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Pani Krystynie Kuleszy przypisano w zakresie zadań z dnia 21 lutego 2003r. do realizacji dwa zadania: w pkt 6 - świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur dla kombatantów i osób represjonowanych, a w pkt 7 - analizę sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych. W zadaniach Pani Anny Jóźwickiej z dnia 1 stycznia 2001r. w pkt 8 zapisano zadanie: współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych. Nie przydzielono konkretnemu pracownikowi zadania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.

W prowadzonej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych teczce OSS8282 zatytułowanej "współdziałanie z organizacjami kombatanckimi i innymi w problematyce pomocy społecznej, świadczeń rentowych itp." znajduje się następująca dokumentacja: 1/ pismo z Wydziału Polityki Społecznej PUW znak PS.VIII.5017/17/04 z dnia 7.06.04 w sprawie "aptek przyjaznych dla kombatantów", 2/ pismo OSS.8282-1/04 skierowane do kierownictw aptek w powiecie w sprawie "aptek przyjaznych dla kombatantów", 3/ zgłoszenie do akcji "apteka przyjazna dla kombatantów" apteki w Mońkach 4/ pismo z Wydziału Polityki Społecznej PUW znak PS.VIII.5017/11/04 z dnia 12.05.04 w sprawie wizyty na Podlasiu kierownika UdSKiOR, 5/ pismo z Wydziału Polityki Społecznej PUW znak PS.VIII.5017/17/04 z dnia 7.06.04 w sprawie Planu działań na rzecz środowisk kombatanckich w 2004 r. 6/ notatka służbowa z 24.03.04 o udzielonej informacji w sprawie możliwości uzyskania uprawnień kombatanckich, 7/ lista członków ZKRPiBWP z kół w Mońkach, Knyszynie i Jaświłach.

W teczce OSS 0641 zatytułowanej "techniczna obsługa wystaw, pokazów i imprez znajduje się dokumentacja dotycząca organizowania: 1/ powiatowych obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2003 r., 2/ powiatowych obchodów święta 3 Maja 2004 r.

Brak jest dokumentacji dotyczącej realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych.

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Panią Barbarę Maciorowską, Panią Krystynę Kuleszę i Panią Annę Jóźwicką.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach Starostwa Powiatowego w Mońkach, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                                               /podpis osoby kontrolującej/

Mirosław Paniczko                                                                                           Marek Liberadzki

Starosta Moniecki                                                                                    starszy inspektor wojewódzki

 

Białystok,    lipca 2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-07