Białystok, dn. 02. 12. 2004 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-13-

RR.I.0933-2/04

Pan

Mirosław Paniczko

Starosta Moniecki

 

W dniu 4 listopada 2004 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w podległej Panu jednostce przeprowadził kontrolę sprawdzającą, w ramach której dokonano sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli problemowej zawartych w piśmie z dnia 12 czerwca 2002 roku NrRR.I.0932-1/02. Zalecenia te dotyczyły przestrzegania przez jednostkę przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie obejmującym sprawy związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto na polecenie Głównego Geodety Kraju, w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, realizujący zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz czy złożyli oni wymagane art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku z interwencją złożoną w imieniu (niewymienionych z imienia i nazwiska) geodetów prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu monieckiego, wskazującą, iż pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podinspektor Jerzy Rutkowski wykonuje prace geodezyjne wspólnie z geodetą uprawnionym Grzegorzem Kwiatkowskim prowadzącym firmę pn. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, dokonano sprawdzenia obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych składanych w ośrodku dokumentacji przez wskazaną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż kontrolowana jednostka nie zrealizowała dotychczas wyszczególnionych poniżej zaleceń:

 1. Na bieżąco nie aktualizowano wynikami pomiarów geodezyjnych dokumentów zasobu prowadzonych w formie numerycznej tj. mapy ewidencji gruntów i budynków obszarów wiejskich. Powyższe stwierdzono na podstawie kontroli spraw zarejestrowanych pod Nr KERG 1722-24/2002, 1669-56/2004, 1612-75/2003,
 2. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
 • P.U. “GEOZNAK” Usługi Geodezyjno - Kartogarficzne, Barbara Znaczko, Krystyna Kamińska,
 • geodeta uprawniony Kazimierz Łukaszuk,
 • Usługi Geodezyjno - Kartograficzne J. M. Marcinkiewicz,
 • Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych “TOPEK” s.c,
 • Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński i Jerzy Kołomyjski

nie przekazywały w deklarowanych przez siebie terminach, materiałów i informacji z wykonywanych prac geodezyjnych.

 1. Kontrolowana jednostka nie dokonała oceny stanu zasobu i nie sporządziła wykazu materiałów przeznaczonych do wyłączenia;
 2. W ewidencji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach prowadzonej w systemie “Ośrodek”, nie wykazano przyjęcia na stan zasobu dokumentacji geodezyjnej opracowanej w formie numerycznej, powstałej w wyniku realizacji pracy geodezyjnej - modernizacja ewidencji gruntów gminy Mońki;

W związku z powyższym zalecam:

 1. Na bieżąco aktualizować wynikami pomiarów geodezyjnych dokumenty zasobu prowadzone w formie numerycznej tj. mapy ewidencji gruntów i budynków.
 2. Podjąć działania w stosunku do jednostek wykonawstwa geodezyjnego, by terminowo przekazywały do zasobu ośrodka materiały i informacje z wykonanych prac geodezyjnych.
 3. Przeprowadzić ocenę stanu zasobu i sporządzić wykazy materiałów przeznaczonych do wyłączenia.
 4. Zwrócić uwagę by w ewidencji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach prowadzonej w systemie “Ośrodek”, na bieżąco wykazywano przyjęcia na stan zasobu dokumentacji geodezyjnej opracowanej w formie numerycznej.

Ponadto zalecam przeprowadzenie inwentaryzacji, której ustalenia pozwolą na stwierdzenie, czy dotychczas wykonane prace geodezyjne, których wynikiem były opracowania numeryczne zostały włączone do zasobu

Odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne oczekuję w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Brożyna

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-07