P R O T O K Ó Ł

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolę w dniu 4 listopada 2004 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:
- Mirosława Dudar - kierownik oddziału, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII. 0939-101/04 z dnia 2 listopada 2004 roku,
- Hubert Filipowicz - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII. 0939-103/04 z dnia 2 listopada 2004 roku;
- Jarosław Kapica - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII 0939 -102/04 z dnia 2 listopada 2004 roku.
Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Mirosław Paniczko - Starosta Moniecki powołany Uchwałą Nr I/3/2002 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 20 listopada 2002 roku

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21 i 26 marca 2002 roku, zawartych w piśmie skierowanym do Starosty Monieckiego z dnia 12 czerwca 2002 roku, Nr RR.I. 0932-1/02. Zalecenia te dotyczyły przestrzegania przez jednostkę przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie obejmującym sprawy związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto na polecenie Głównego Geodety Kraju, w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, realizujący zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz czy złożyli oni wymagane art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku z interwencją złożoną w imieniu (niewymienionych z imienia i nazwiska) geodetów prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu monieckiego, wskazującą, iż pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podinspektor Jerzy Rutkowski wykonuje prace geodezyjne wspólnie z geodetą uprawnionym Grzegorzem Kwiatkowskim prowadzącym firmę pn. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, dokonano sprawdzenia obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych składanych w ośrodku dokumentacji przez wskazaną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Na podstawie sprawdzenia sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw, dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) 1667-254/2002 inwentaryzacja budynku, miasto Mońki, ul. Modrzewskiego, działka nr 13/15; praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Daniel Koda Nr 3279/33/2002;

b) 1667-188/2002 inwentaryzacja budynku - miasto Mońki, ul. Szkolna, działka nr 1256, praca geodezyjna wykonana przez Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych “Topek” s.c. Nr 8220/4/2002;

c) 1722-24/2002 podział działki nr 99/1 - obręb Kołodzież, gm. Mońki, praca geodezyjna wykonana przez Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych “Topek” s.c. Nr 8220/95/2002;

d) 1780-145/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku - miasto Knyszyn, ul. Obozowa, działka nr 196, praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Andrzeja Gontara Nr 8192/2/2003;

e) 1667-344/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 1421/1 - miasto Mońki, praca geodezyjna wykonana przez Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych “Topek” s.c. Nr 8179/16/2003;

f) 1669-56/2004 inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 65, obręb Jasionówka, praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Kwiatkowski” Nr 17415/03/2004;

g) 1612-75/2003 inwentaryzacja budynku, działka nr 8/3, obręb Jaświły, praca geodezyjna wykonana przez P.U. “GEOZNAK” Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Barbara Znaczko, Krystyna Kamińska Nr 15443/212/2003;

h) 1667-1181/1999 modernizacja ewidencji gruntów obrębów gminy Mońki, praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne “GEOSIT” s.c. Nr 2181/18/1999.

i wyjaśnień udzielonych przez :

- Panią Janinę Katarzynę Koda zatrudnioną na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach (uprawnienia zawodowe Nr 18171, zakres 1, 2),

- Pana Jerzego Rutkowskiego zatrudnionego na stanowisku podinspektora (uprawnienia zawodowe Nr 12079, zakres 1, 2),

stwierdzono, że:

1.1 w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1.1.1 na bieżąco nie aktualizowano wynikami pomiarów geodezyjnych dokumentów zasobu prowadzonych w formie numerycznej tj. mapy ewidencji gruntów i budynków obszarów wiejskich; dotyczy spraw zarejestrowanych pod Nr KERG 1722-24/2002, 1669-56/2004, 1612-75/2003,

1.1.2 jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

- P.U. “GEOZNAK” Usługi Geodezyjno - Kartogarficzne, Barbara Znaczko, Krystyna Kamińska,
- geodeta uprawniony Kazimierz Łukaszuk,
- Usługi Geodezyjno - Kartograficzne J. M. Marcinkiewicz,
- Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych “TOPEK” s.c,
- Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński i Jerzy Kołomyjski

nie przekazywały w deklarowanych przez siebie terminach, materiałów i informacji z wykonywanych prac geodezyjnych,

1.1.3. kontrolowana jednostka nie dokonała oceny stanu zasobu i nie sporządziła wykazu materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu;

1.1.4 na dokumentach geodezyjnych włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego umieszczano klauzule - wzór nr 1, 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku,

1.1.5 w ewidencji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach prowadzonej w systemie “Ośrodek”, nie wykazano przyjęcia na stan zasobu dokumentacji geodezyjnej opracowanej w formie numerycznej, powstałej w wyniku realizacji pracy geodezyjnej - modernizacja ewidencji gruntów gminy Mońki;

1.1.6 W wyniku wybiórczego sprawdzenia obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych składnych w ośrodku dokumentacji celem włączenia do zasobu przez geodetę uprawnionego Grzegorza Kwiatkowskiego, stwierdzono, że wykonywane przez tę jednostkę prace geodezyjne kontrolowane były przez inspektora Tadeusza Ożlańskiego. Ich kontroli dokonywano w terminach wynikających z rozporządzenia tj. 2-3 dni roboczych.

1.2 Wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Z ustaleń kontroli wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w kontrolowanej jednostce realizuje 10 osób. W wyniku sprawdzenia bazy danych systemu “Ośrodek” w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31.12.2003 roku stwierdzono, że prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach zgłaszała Pani Alicja Elżbieta Balcerzak. W okresie objętym kontrolą zgłosiła ona wykonanie 36 prac geodezyjnych.

Na podstawie wglądu do akt osobowych osób realizujących w Starostwie zadania z zakresu geodezji i kartografii, stwierdzono, że wszyscy pracownicy złożyli stosowne oświadczenie, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

2.1 W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez Panią Janinę Katarzynę Koda Zastępcę Przewodniczącą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz Pana Mariana Leszczyńskiego - prowadzącego obsługę techniczną ZUDP oraz analizy sposobu załatwienia spraw oznaczonych numerami:

a) 1667-20/2002 - projekt przyłącza wodociągowego - miasto Mońki, ul. Nowokościelna działka nr 401/2, naliczona opłata - 34,84 zł;

b) 1667-31/2002 - projekt przyłącza wodociągowego - miasto Mońki, ul. Kolejowa, działka nr 14/35 naliczona opłata 34,85 zł;

c) 1667-31/2003 - projekt przyłącza wodociągowego - miasto Mońki, ul. Staszica, działka nr 13/20, naliczona opłata 35,51 zł;

d) 1667-8/2003 - projekt przyłącza wodociągowego - miasto Mońki, ul. Kolejowa, działka nr 762 naliczona opłata 35,51 zł;

e) 1723-6/2004 - projekt przyłącza wodociągowego - obręb Dziękonie, gm Mońki działka nr 60, naliczona opłata 40,00 zł;

f) 1557-8/2004 - projekt przyłącza wodociągowego - obręb Brzozowo, gm. Jaświły, działka nr 39/1, naliczona opłata 40,00 zł.

W wyniku powyższego ustalono, co następuje:

1) zarządzeniami Nr 7/2002 z dnia 22 maja 2002 roku i Nr 18/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku Starosty Monieckiego ustalono zastępstwa Przewodniczącego ZUDP i stałych członków zespołu, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozdziału 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

2) odbiór uzgodnionej dokumentacji technicznej potwierdzany jest w rejestrze wniosków o uzgodnienie lokalizacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela;

3) opinie w sprawie uzgodnień podpisywane są przez Przewodniczącego Zespołu z powołaniem się na upoważnienie Starosty,

4) zakresy opracowań wykazywane na kopiach map zasadniczych, na których sporządzane są projekty lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, odpowiadają wymogom określonym w przepisach §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

5) opłaty za wykonane uzgodnienia naliczane są zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209); w przypadku uzgodnień nietypowych opłaty są naliczane zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu Starosty Monieckiego Nr 12/03 z dnia 30 października 2003 roku;

6) na fakturach VAT za wykonane uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu podawana jest prawidłowa podstawa naliczania opłat.

3.1 Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

W związku ze stanowiskiem Ministra Finansów zawartym w piśmie z dnia 31 grudnia 2002 roku NrSWT1-4800-903/02/4045 odnośnie ujmowania odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, odstąpiono od dochodzenia zwrotu odsetek i należnych od nich kwot na rzecz poszczególnych Funduszy.

Starostę Monieckiego poinformowano o prawie do zgłaszania umotywowanych uwag i zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o możliwości składania wyjaśnień do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z rozdysponowaniem po jednym: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi przeprowadzającemu kontrolę.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Białystok, dn. 15. 11. 2004 roku

 

Kontrolowana jednostka:

STAROSTA

/-/ mgr Mirosław Paniczko

Kontrolujący:

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-07