W dniach 26 i 30 marca 2004 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyła się kontrola, przeprowadzona przez zespół kontrolny powołany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa podlaskiego.

Celem kontroli była ocena prawidłowości:

  1. sporządzenia nowych map ewidencyjnych w ramach modernizacji części kartograficznej zleconej przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  2. wnikliwego rozpatrywania dokumentów skutkujących zmiany i uwzględniania wszystkich zmian podmiotowych i przedmiotowych wynikających z tych dokumentów,
  3. rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przez Burmistrza Goniądza dotyczącej zmiany przebiegu granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kramkówka Mała gm. Goniądz,
  4. doprowadzenia oznaczeń użytków gruntowych wykazanych w operacie ewidencyjnym (w części opisowej i kartograficznej) do zgodności z oznaczeniami tych użytków ustalonymi w §§ 67 i 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
  5. łącznego gromadzenia kopii zawiadomień dotyczących wprowadzanych zmian w operacie ewidencji gruntów z dokumentami skutkującymi zmiany,
  6. potwierdzenia na zawiadomieniach o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów, komu i kiedy zawiadomienie o dokonanych zmianach w tym operacie przekazano,
  7. doprowadzenia zapisów w części opisowej operatu ewidencji gruntów w zakresie własności, wieczystego użytkowania bądź zarządu dotyczące jednostek przekształconych i zlikwidowanych, a w szczególności dotyczące gruntów pod wodami i drogami publicznymi, do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  8. podjęcia działań umożliwiających przejście na prowadzenie rejestru cen nieruchomości oraz wartości nieruchomości w technice informatycznej,
  9. dokonania oceny materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach (z uwzględnieniem programu JACS) i aktualizacji planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  10. wprowadzenia do stosowania instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także stosowanie do § 7.1 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521) określenia obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w pkt 3, 7, 8 i 9, które zostały naprawione.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-07