umorzenia

UCHWAŁA Nr 167/265/10
ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania zbiorczego o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatu za 2009 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 f i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr XLII/207/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Monieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie zbiorcze o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatu za 2009 rok.
§ .1Sprawozdanie zawiera wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku umorzono wierzytelności powiatu na łączną kwotę 3.508,42 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ .2Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu w Mońkach i podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - -//- Zbigniew Męczkowski
Wicestarosta - -// Jan Zabielski
Członkowie Zarządu:
1.-//- Krzysztof Bagiński
2.-//- Zbigniew Dembowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/265/10
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2010r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO NALEŻNOŚCI

 

Lp.
Wyszczególnienie
Tytuł wierzytelności
Kwota
Przyczyna umorzenia 1)
1.
Kalwasińska Krystyna
za wyżywienie wychowanki Sylwii Lemiesz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
435,87
§ 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Powiatu
2.
Skillandat Mariusz
Brzozowska Beata
za wyżywienie wychowanki Joanny Skillandat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
1.436,85
§ 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Powiatu
3.
Włodarkiewicz Jolanta
za wyżywienie wychowanki Małgorzaty Pufal w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
1.332,63
§ 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Powiatu
4.
Szabłowicz Zbigniew Marian
z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Mońkach
303,07
§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Powiatu
RAZEM
3.508,42
 

1) Przyczyna umorzenia zgodnie z:
- § 2 ust. 1 pkt 3 – postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- § 2 ust. 1 pkt 5 – ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika lub jego egzystencji,
Uchwały Nr XLII/207/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2009-03-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-03-23

Data modyfikacji: 2010-09-23

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-03-23