Stanowienie aktów prawnych

 

 

1. Rada Powiatu w formie uchwał rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, które zostały określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw. Również w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. Rada Powiatu obraduje na sesjach, rozpatrując sprawy znajdujące się porządku obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się proponowany porządek obrad wraz z materiałami, w tym projekty uchwał, które doręcza się Radnym co najmniej na 7 dni przed planowaną sesją. Uchwały Rady Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu i wykonuje uchwały Rady Powiatu oraz zadania Powiatu określone przepisami prawa. Wszystkie decyzje Zarządu wynikające z jego ustawowych kompetencji podejmowane są na posiedzeniach Zarządu w drodze uchwały. Uchwały Zarządu mogą być wydawane w formie odrębnego dokumentu lub zapisu do protokołu. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały w szczególności zawierające opinie i stanowiska.

3. Starosta wydaje zarządzenia w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w sprawach związanych z bieżącą pracą Starostwa.

 

Aktami prawa miejscowego są:

1.      Uchwały Rady Powiatu – źródło powszechnie obowiązującego prawa na obszarze terytorium powiatu, stanowione w szczególności w sprawach:

1) wymagających uregulowania w statucie;

2) porządkowych, o których mowa w art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym;

3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu;

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały Rady – zgodnie ze Statutem Powiatu Monieckiego – może wystąpić:

1) Zarząd;
2) Przewodniczący Rady;
3) Komisje;
4) kluby;
5) grupa co najmniej 5 radnych;
6) mieszkańcy Powiatu, w liczbie co najmniej 300 osób, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady.

 

2. Powiatowe przepisy porządkowe wydawane są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. W przypadkach nie cierpiących zwłoki powiatowe przepisy porządkowe może wydać Zarząd Powiatu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. W razie nie przedłożenia ich do zatwierdzenia Radzie lub odmowy ich zatwierdzenia – tracą moc. Przepisy porządkowe podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3. Niektóre Zarządzenia Starosty – wydawane w sprawach określonych w przepisach prawa

 

 Przygotowywanie projektu uchwały Rady i Zarządu Powiatu, zarządzeń Starosty:

            Do opracowywania projektów uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) oraz postanowienia Statutu Powiatu Monieckiego oraz Regulaminu Organizacyjnego.

1.  Projekty uchwał powinny być opracowane w sposób pozwalający na wszechstronną analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków i środków działania.

2.  Projekty uchwał przygotowane przez pracowników Starostwa podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym i redakcyjnym przez radcę prawnego.

3.  Projekt uchwały Rady przedkładany Radzie wymaga:
1) opinii radcy prawnego;
2) opinii właściwej Komisji - dla projektów przygotowywanych przez Zarząd;
3) opinii Zarządu - dla projektów przygotowywanych przez Komisję;
4) opinii Zarządu i właściwej Komisji - dla projektów przygotowywanych przez grupę co najmniej 5 radnych, Przewodniczącego Rady, klub radnych lub grupę mieszkańców Powiatu.
Projekty uchwał w sprawach personalnych nie wymagają opinii Komisji.
Projekt uchwały, której realizacja zwiększa wydatki budżetu, w tym projekt uchwały w sprawie referendum, wymaga ponadto opinii komisji właściwej w sprawach budżetu.
Podmiotowi, który wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą przysługuje prawo cofnięcia projektu uchwały w dowolnym momencie.

4.   Uchwałom podjętym przez Radę Powiatu nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwały podpisuje osoba, która przewodniczyła sesji, na której podjęto uchwałę, tj. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

Przy opracowaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:

1) akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia określonego w przepisach prawa będących podstawą jego wydania, a także wkraczać w sferę kompetencji innych organów;

2) redakcja aktu prawnego powinna być jasna, zwięzła, przejrzysta, a treść podana w sposób imperatywny, językiem powszechnie zrozumiałym, zgodnie z zasadami pisowni. 

Projekt uchwały oraz zarządzenia powinien zawierać:

1) oznaczenie aktu (Uchwała Nr ..., Zarządzenie Nr ... );

2) oznaczenie organu wydającego (Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Starosta Moniecki);

3) datę odpowiednio podjęcia lub wydania;

4) tytuł, tj. zwięzłe określenie przedmiotu normowanego w treści, zaczynający się od formuły: „w sprawie …”;

5) podstawę prawną;

6) treść – ujętą odpowiednio w paragrafy, ustępy, punkty, litery itd. – zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”;

7) wskazanie wykonawcy uchwały lub zarządzenia;

8) określenie – stosownie do potrzeb – uchwał bądź zarządzeń uchylanych lub zmienianych danym aktem;

9) określenie terminu wejścia w życie oraz w miarę potrzeb sposobu ogłoszenia.

5. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Starostę i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady Powiatu oraz uchwały Zarządu wraz z protokołami z posiedzeń Zarządu.

6. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia uchwał Rady Powiatu w ciągu 7 dni od ich podjęcia do organów nadzorczych:

a) Wojewodzie,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- uchwałę budżetową,

- uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,

- inne uchwały objęte zakresem działania izby.

7. Uchwały, które podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Starosta przekazuje do Redakcji Dziennika.

 

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/actbymonths

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2006-05-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-05-11

Data modyfikacji: 2023-11-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-05-11