Kompetencje i tryb działania Zarządu Powiatu

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzi: starosta, wicestarosta oraz członkowie, a ich liczbę określa rada powiatu w statucie. Zarządowi powiatu przewodniczy starosta wybierany przez radę powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada powiatu na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.   Pracę zarządu organizuje  starosta. 1. Do zadań Starosty jako Przewodniczącego Zarządu należy:

1) organizowanie pracy Zarządu;

2) przewodniczenie obradom Zarządu;

3) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

4) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu.

  1. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:

1) określanie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu;

2) przygotowywanie projektu porządku obrad Zarządu;

3) dostarczanie osobom uprawnionym do udziału w posiedzeniach Zarządu materiałów dotyczących spraw

będących przedmiotem obrad;

4) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu.

  1. Przewodniczenie obradom obejmuje w szczególności:

1) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

2) ustalanie kolejności zabierania głosów przez uczestników dyskusji;

3) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.

Wszystkie decyzje Zarządu wynikające z jego ustawowych kompetencji podejmowane są na posiedzeniach Zarządu w drodze uchwały. Uchwały Zarządu mogą być wydawane w formie odrębnego dokumentu lub zapisu do protokołu. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały w szczególności zawierające opinie i stanowiska.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-02-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-02-27

Data modyfikacji: 2019-01-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-02-27