Od dnia 1 stycznia 1999 r., powołane zostały powiaty, wśród nich Powiat Moniecki z siedzibą w Mońkach, położony w województwie podlaskim.

Powiat Moniecki z siedzibą władz w Mońkach stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące gminy miejsko-wiejskie: Mońki, Goniądz, Knyszyn oraz gminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne.

 

Samorząd Powiatu Monieckiego działa na podstawie:

  • Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.).
  • Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) - Załącznik do uchwały - Statut Powiatu Monieckiego.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) polityki prorodzinnej;
6) wspierania osób niepełnosprawnych;
7) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
9) kultury fizycznej i turystyki;
10) geodezji, kartografii i katastru;
11 gospodarki nieruchomościami;
12) administracji architektoniczno-budowlanej;
13) gospodarki wodnej;
14) ochrony środowiska i przyrody;
15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
19) ochrony praw konsumenta;
20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
21) obronności;
22) promocji powiatu;
23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
24) działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ustawy mogą określać inne zadania powiatu, w tym:

  • określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
  • mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

Ponadto ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.

Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. Zadania powiatu nie mogą jednak naruszać zakresu działania gmin.

 

Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Może też zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

 

W celu wykonywania zadań powiat tworzy jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami oraz tworzyć związki z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia:
1) w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub
2) za pośrednictwem organów powiatu, którymi są:
- rada powiatu (będąca organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, składającym się z radnych wybranych w wyborach powszechnych)
- zarząd powiatu (będący organem wykonawczym, w którego skład wchodzi z mocy ustawy starosta jako jego przewodniczący oraz wicestarosta, a także radni wybrani przez radę powiatu w głosowaniu tajnym). Zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Kierownikiem starostwa powiatowego jest starosta.
 

Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.


Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-04