Uchwały Rady Powiatu w Mońkach (2018-2023)

Akty prawa miejscowego mają odnośnik - link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (aktem prawa miejscowego nie jest publikowana uchwała budżetowa i jej zmiany)

http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/Zbior_aktow_prawnych/prawo_miejsc.htm

UCHWAŁA  W SPRAWIE
UCHWAŁA NR I/1/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.

 

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach

UCHWAŁA NR I/2/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR I/3/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Monieckiego
UCHWAŁA NR I/4/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Monieckiego
UCHWAŁA NR I/5/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR I/6/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR I/7/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR II/8/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4832/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/4832/akt.pdf

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
UCHWAŁA NR II/10/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR II/11/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
UCHWAŁA NR II/12/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
UCHWAŁA NR II/13/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego
UCHWAŁA NR II/14/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu w  Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących  w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego
UCHWAŁA NR II/15/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR III/16/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/597/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/597/akt.pdf

UCHWAŁA NR III/17/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR III/18/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/598/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/598/akt.pdf

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR III/20/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku
UCHWAŁA NR III/21/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR III/22/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady
UCHWAŁA NR III/23/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
UCHWAŁA NR III/24/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego
UCHWAŁA NR III/25/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5437/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5437/akt.pdf

UCHWAŁA NR III/26/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5438/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5438/akt.pdf

UCHWAŁA NR III/27/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR III/28/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR III/29/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Monieckiego  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5439/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5439/akt.pdf

UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/598/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/598/akt.pdf

UCHWAŁA NR IV/31/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR IV/32/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pt.: „Mońki na stażach” w ramach konkursu nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17 Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR IV/33/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR IV/35/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie skargi .................................................................................. w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących drogi gminnej Ciesze-Waśki
UCHWAŁA NR IV/36/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/983/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/983/akt.pdf

UCHWAŁA NR IV/37/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Mońkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
UCHWAŁA NR V/38/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne
UCHWAŁA NR V/39/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2729/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/2729/akt.pdf

UCHWAŁA NR V/40/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR V/41/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku
UCHWAŁA NR V/42/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego,  maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki
UCHWAŁA NR V/43/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR V/44/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR V/45/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR V/46/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2019 rok
UCHWAŁA NR V/47/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
UCHWAŁA NR VI/48/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2888/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/2888/akt.pdf

UCHWAŁA NR VI/49/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR VI/50/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
UCHWAŁA NR VII/51/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego’’
UCHWAŁA NR VII/52/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok
UCHWAŁA NR VII/53/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2018
UCHWAŁA NR VII/54/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, gm. Jaświły, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75 ha
UCHWAŁA NR VIII/55/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR VIII/56/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
UCHWAŁA NR VIII/57/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR VIII/58/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3808/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3808/akt.pdf

UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR VIII/60/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3675/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3675/akt.pdf

UCHWAŁA NR VIII/61/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3676/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3676/akt.pdf

UCHWAŁA NR VIII/62/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Moniecki nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego
UCHWAŁA NR IX/63/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4030/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4030/akt.pdf

UCHWAŁA NR IX/64/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4031/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4031/akt.pdf

UCHWAŁA NR IX/65/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4032/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4032/akt.pdf

UCHWAŁA NR IX/66/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4033/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4033/akt.pdf

UCHWAŁA NR IX/67/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn
UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim
UCHWAŁA NR X/69/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4390/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4390/akt.pdf

UCHWAŁA NR X/70/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR X/71/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR X/72/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR X/73/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
UCHWAŁA NR XI/74/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4390/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4390/akt.pdf

UCHWAŁA NR XI/75/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR XI/76/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
UCHWAŁA NR XI/77/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4689/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4689/akt.pdf

UCHWAŁA NR XI/78/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/79/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/80/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5457/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/5457/akt.pdf

UCHWAŁA NR XII/81/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR XII/82/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2019-2020
UCHWAŁA NR XII/83/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020
UCHWAŁA NR XII/84/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
UCHWAŁA NR XII/85/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5190/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/5190/akt.pdf

UCHWAŁA NR XII/86/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/87/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/88/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/89/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/90/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/91/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
o zmianie uchwały Rady Powiatu XXIX/118/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XII/92/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu  wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
UCHWAŁA NR XII/93/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w pięcioletnie Technikum Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
UCHWAŁA NR XII/94/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
UCHWAŁA NR XII/95/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne
UCHWAŁA NR XIII/96/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XIII/97/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6148/ 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6148/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIII/98/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XIII/99/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR XIII/100/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA NR XIII/101/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
UCHWAŁA NR XIII/102/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego

UCHWAŁA NR XIV/103/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/438/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/438/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIV/104/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2030
UCHWAŁA NR XIV/105/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/439/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/439/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIV/106/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031
UCHWAŁA NR XIV/107/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych  zadań w 2019 roku
UCHWAŁA NR XIV/108/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r. 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6295/ 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6295/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIV/109/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6296/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6296/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIV/110/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6297/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6297/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIV/111/19
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6298/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6298/akt.pdf 

UCHWAŁA NR XV/112/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne
UCHWAŁA NR XV/113/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
UCHWAŁA NR XV/114/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby
UCHWAŁA NR XVI/115/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/688/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/688/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVI/116/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031
UCHWAŁA NR XVI/117/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
UCHWAŁA NR XVI/118/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”
UCHWAŁA NR XVI/119/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2290/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/2290/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVI/120/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby
UCHWAŁA NR XVI/121/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2020 roku
UCHWAŁA NR XVI/122/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2019
UCHWAŁA NR XVI/123/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2020 rok
UCHWAŁA NR XVII/124/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XVII/125/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok
UCHWAŁA NR XVII/126/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XVII/127/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3071/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3071/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVII/128/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031
UCHWAŁA NR XVII/129/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2019 rok
UCHWAŁA NR XVII/130/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XVII/131/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby
UCHWAŁA NR XVII/132/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, dla którego organem prowadzącym jest powiat moniecki

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3009/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3009/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVII/133/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”
UCHWAŁA NR XVII/134/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3010/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3010/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVII/135/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren o zmianę Uchwały Nr XV/113/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
UCHWAŁA NR XVII/136/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku przedstawicieli Aptek działających na terenie Powiatu Monieckiego o rezygnację z pełnienia dyżurów nocnych aptek na terenie Powiatu Monieckiego
UCHWAŁA NR XVII/137/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XVII/138/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Trzcianne nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego
UCHWAŁA NR XVIII/139/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3621/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3621/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVIII/140/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu monieckiego na 2020 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3623/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3623/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVIII/141/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031
UCHWAŁA NR XVIII/142/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3620/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3620/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIX/143/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu monieckiego na 2020 rok

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4226/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4226/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIX/144/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031
UCHWAŁA NR XIX/145/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1354B /Rutkowskie D. - Bagno-Starowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie Duże do granicy gminy, przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4094/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4094/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIX/146/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”
UCHWAŁA NR XIX/147/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”
UCHWAŁA NR XXI/148/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5204/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/5204/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXI/149/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031
UCHWAŁA NR XXI/150/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XXI/151/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2020 – 2029
UCHWAŁA NR XXI/152/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4983/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4983/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXI/153/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021r. na terenie Powiatu Monieckiego

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4984/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4984/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/154/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

UCHWAŁA NR XXII/155/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/197/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/197/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/156/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031

UCHWAŁA NR XXII/157/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/198/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/198/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/158/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033

UCHWAŁA NR XXII/159/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2020-2022

UCHWAŁA NR XXII/160/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2020 roku
UCHWAŁA NR XXII/161/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2021 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5451/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/5451/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/162/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2021 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5452/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/5452/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/163/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/164/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033
UCHWAŁA NR XXIII/165/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
UCHWAŁA NR XXIII/166/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
UCHWAŁA NR XXIII/167/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXIV/168/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIV/169/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033
UCHWAŁA NR XXIV/170/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2021 roku
UCHWAŁA NR XXIV/171/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/1732/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/1732/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXIV/172/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/1733/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/1733/akt.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-12-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-06-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-11-02