Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄD POWIATU W MOŃKACH

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
ul. Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).

 

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1)      posiadać wykształcenie wyższe;

2)      posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

3)      posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;

4)      nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty zawierającej:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)      świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1 ppkt 3 lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań;

6)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)      zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem;

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych;

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora wraz z przyjęciem do wiadomości klauzuli informacyjnej - stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

 

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (ppkt 2), w tym dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie należy przedłożyć w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. Natomiast kopie dokumentów, o których mowa w ppkt 4 i 5 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Zarządu Powiatu w Mońkach lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów złożonych w formie kserokopii (również podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”, należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 15.30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mońkach). Oferty, które wpłyną do tut. Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię, nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego.

 

 1. Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Materiały informacyjne (jednakowe dla wszystkich kandydatów) o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Mońkach są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a. O terminie i miejscu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

 

Załącznik do Ogłoszenia

o konkursie na stanowisko

Dyrektora SPZOZ w Mońkach

         

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Moniecki - Starostwo Powiatowe w Monkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Małgorzatą Pogorzelską, pod numerem tel. 888050176 lub e-mail rodo@monki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na podstawie art. 6. ust.1 lit. a i c RODO.
 4. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu jest obligatoryjne; niepodanie ich skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody i dodatkowego oświadczenia.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego konkursu i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych lub dokumentacji pracowniczej. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, kandydaci mogą je odebrać składając stosowne oświadczenie, lub zostaną po tym terminie odesłane na adres zwrotny.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom inaczej niż na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych dodatkowych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania ich na późniejszym etapie rekrutacji.
 9. W przypadku zastrzeżeń i uwag do przetwarzania danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wyniki konkursu są upubliczniane. Jeśli Pani/Pan wygra konkurs, Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość) zostaną upublicznione na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mońkach na okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną.
 11. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

 

Przyjmuję do wiadomości         …………………………………….

                                         data i czytelny podpis kandydata

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach do czasu zakończenia tego postępowania.

 

 

                                                                                             ..…………………………………

                                                                                          data i czytelny podpis kandydata

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-04-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-04-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-04-30