Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Pani Wiesława Tekień

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php

przyjmuje: wtorek, czwartek,
w godz. od 11.30 do 15.30

w Starostwie Powiatowym w Mońkach
ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
tel: 085 727 88 00
email.
starostwo@monki.pl


Mieszkańcy Powiatu Monieckiego zgłaszający się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie są obowiązani do składania jakichkolwiek oficjalnych wniosków. Zgłoszenie sprawy może nastąpić w dowolnej formie. Większość spraw zgłaszanych rzecznikowi kończy się udzieleniem porady. Każda osoba może pozostać anonimową.
W sytuacji gdy konsument zainteresowany jest bezpośrednią pomocą Rzecznika polegającą na wystąpieniu w jego imieniu do sprzedawcy, czy przedsiębiorcy bądź przygotowaniu pozwu, winien dostarczyć kopie dokumentów, np.:
1) dowód zawarcia umowy (paragon),
2) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
3) karta gwarancyjna.

Kompetencje rzecznika konsumentów:

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji rzecznika należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych. 

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-04-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-04-19