Uchwała Nr X/43/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/ w związku z art. 44b i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408, zm.: z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, z 1998 r. 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 121, poz. 769, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 4, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 113, poz. 1207 oraz Nr 124, poz. 1151 i 1152/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Mońkach w składzie:

1) Mirosław Paniczko - Przewodniczący Rady Społecznej;
Członkowie:
2) Halina Ławniczuk - Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
3) Jan Borowski;
4) Bogusław Karpiński;
5) Józef Zbigniew Falkowski.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr X/47/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Data wytworzenia: 2003-10-30

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-10-30

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-10-30

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-10-30