Uchwała Nr X/42/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/14/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach Rozdział II otrzymuje brzmienie:

"Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Starostwa

§ 3.

1. Starostwo jest aparatem pomocniczym Starosty, przy pomocy którego wykonuje należące do jego właściwości oraz Zarządu, zadania określone w ustawie samorządowej, ustawach szczególnych oraz w Statucie Powiatu.

2. Pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty oraz Sekretarza i Skarbnika.

3. Starosta jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada za funkcjonowanie Starostwa.

4. W czasie nieobecności Starosty uprawnienia i obowiązki określone w ust. 2 wykonuje Wicestarosta.

5. Skarbnik jest Głównym Księgowym budżetu powiatu.

§ 4.

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały:

1) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych;
2) Wydział Budżetowo-Finansowy;
3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
4) Wydział Architektury, Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Inwestycji;
5) Zarząd Dróg.

§ 5.

1. Wydziałami kierują kierownicy.

2. Kierownicy następujących Wydziałów używają tytułów służbowych:

1) Wydział Budżetowo-Finansowy - Skarbnik Powiatu;
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy.

3. Ustala się stanowiska zastępców Kierowników w następujących Wydziałach:

1) Organizacyjnym i Spraw Społecznych - jednego zastępcę, używającego tutułu Zastępcy Kierownika;
2) Budżetowo-Finansowym - jednego zastępcę, używającego tytułu Zastępcy Głównego Księgowego;
3) Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - jednego zastępcę, używającego tutułu Zastępcy Kierownika;
4) Zarządzie Dróg - jednego zastępcę, używającego tutułu Zastępcy Kierownika.

4. Kierownik Wydziału, w którym nie utworzono stanowiska zastępcy, powierza na czas swojej nieobecności zastępstwo - po uzgodnieniu ze Starostą - jednemu z pracowników Wydziału.

§ 6.

1. W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych, używającym przy znakowaniu spraw symbolu "OSS", tworzy się stanowiska pracy do spraw:

1) pracowniczych;
2) obsługi rady i zarządu;
3) kancelaryjnych, obsługi sekretariatu i archiwum;
4) komunikacji;
5) rolnictwa;
6) administracyjno - gospodarczych;
7) edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki;
8) ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
9) obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej;
10) promocji powiatu i opracowania strategii rozwoju powiatu;
11) opracowywania wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych i programów pomocowych;
oraz:
12) informatyka;
13) radcy prawnego;
14) kierowcy;
15) konserwatora;
16) sprzątaczki i robotnika gospodarczego.

2. W Wydziale Budżetowo-Finansowym, używającym przy znakowaniu spraw symbolu "BF", tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) płac i rozliczeń pracowniczych oraz rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości statystycznej;
2) obsługi kasowej oraz prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu powiatu;
3) prowadzenia spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu powiatu i jego zmian oraz sporządzania spawozdawczości budżetowej;
4) prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach, Powiatowego Centrum Ponmocy Rodzinie w Mońkach;
5) ds. kontroli gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych.

3. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wykonującego jednocześnie zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, używającym przy znakowaniu spraw symbolu "GG", tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
2) ewidencji gruntów i budynków;
3) gospodarki nieruchomościami i wywłaszczeń;
4) ochrony gruntów rolnych i leśnych;
5) obsługi zespołu uzgadniania dokumentacji;
6) planowania przestrzennego;
7) przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia.

4. W Wydziale Architektury, Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Inwestycji, używającym przy znakowaniu spraw symbolu "AU", tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) pozwoleń na budowę;
2) zgłoszeń nie wymagających pozwoleń na budowę;
3) inwestycji;
4) zamówień publicznych;
5) ochrony środowiska;
6) geologii;
7) nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Sakrbu Państwa;
8) współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

5. W Zarządzie Dróg, używającym przy znakowaniu spraw symbolu "ZD", tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) opracowywania projektu budżetu, planu finansowego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, mostami i przepustami;
2) opracowywania planów finansowych, utrzymania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, zagospodarowania pasa drogowego, prowadzenia inwestycji z zakresu budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic, prowadzenia spraw przetargów, zawierania umów, uczestniczenia w pracach komisji przetargowych, prowadzenia spraw nadzoru i odbioru robót bieżącego utrzymania, modernizacji i remontów kapitalnych dróg;
3) opracowywania planów finansowych, utrzymania i ochrony mostów i przepustów, prowadzenia inwestycji z zakresu budowy, przebudowy i remontów mostów i przepustów, prowadzenia spraw przetargów, uczestniczenia w pracach komisji przetargowych, prowadzenia spraw nadzoru i odbioru robót bieżącego utrzymania, modernizacji i remontów kapitalnych mostów i przepustów;
4) prowadzenia ewidencji formalnej (nazwy, numeracja dróg), prowadzenia ewidencji technicznej (metryki dróg, księgi mostów, przepustów), prowadzenia ewidencji robót, prowadzenia ewidencji dokumentacji projektowo-technicznej, wydawania zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego;
5) nadzoru nad stanem dróg w całym zakresie, prowadzenia polityki techniczno-ekonomicznej, dozoru nad obwodami drogowo-mostowymi, sporządzania sprawozdawczości, udzielania informacji, odpowiedzi z zakresu prowadzonych spraw drogowych, sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego, wprowadzania oznakowania dróg, wprowadzania ograniczeń, bądź zamykania dróg i mostów;
6) gospodarczych i magazynowych;
7) utrzymaniowych i remontów bieżących dróg, mostów i przepustów;
8) kontrolowania stanu technicznego dróg, prowadzenia badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych, przeglądów mostów i przepustów, realizacji zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg, mostów i przepustów;
9) robotnicy fizyczni."

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Data wytworzenia: 2003-10-30

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-10-30

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-10-31

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-10-30