Uchwała Nr X/41/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powiatu Monieckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. oraz uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 441/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 66 w ust. 2 skreśla się pkt 12 o treści:

"12) Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Data wytworzenia: 2003-10-30

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-10-30

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-10-30

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-10-30