Uchwała Nr X/40/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listospada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 grudnia 2003 r. likwiduje się Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Mońkach przy ul. Mickiewicza 52, będący jednostką budżetową Powiatu Monieckiego.

2. Zadania wykonywane dotychczas przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach będą wykonywane przez zarządcę dróg powiatowych - Zarząd Powiatu w Mońkach.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do powołania Likwidatora.

§ 3.

Zobowiązania i należności Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Monieckiego.

§ 4.

Mienie użytkowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach przejęte będzie przez Powiat Moniecki celem wykorzystywania do realizacji zadań związanych z zarządem dróg powiatowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 6.

Dzień wejścia w życie uchwały jest dniem rozpoczęcia likwidacji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Data wytworzenia: 2003-10-30

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-10-30

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-10-31

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-10-30