Uchwała Nr V/22/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art.4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806), w związku z § 3, § 7 i § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Staroście Monieckiemu - Panu Mirosławowi Paniczko wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- zasadnicze w wysokości 4.300 zł,

- dodatek funkcyjny w kwocie1.450 zł,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę od dnia 1 maja 2003r. wynosić będzie 14% i będzie wzrastać z dniem 1 maja każdego następnego roku kalendarzowego o 1% maksymalnie do 20%.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr II/8/02 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26