Uchwała Nr VI/25/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 maja 2003 r.

w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Uchwała Nr 1705/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. stwierdzająca nieważność postanowień Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok w części dotyczącej:

dochodów objętych załącznikiem Nr 1 "Plan dochodów" w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 290.000zł,

wydatków objętych załącznikiem Nr 2 "Plan wydatków" w działach: 010 - Rolnictwo i łownictwo i 710 - Działalność usługowa i wymienionych w nich rozdziałach, w których w/w kwota dotacji została rozdysponowana,

załącznika nr 8 "Zestawienie przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003r." w części III pkt 1 w pozycji obejmującej kwotę 290.000 zł stanowiącej dotację przekazaną z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przygotowania i złożenia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-04

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-04