Uchwała Nr VII/34/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2003 roku.

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r., Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz.668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, Poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r., Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r., Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r., Nr 39,poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800,Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2003 roku.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty 219 755 złotych, przekazanej Powiatowi Monieckiemu przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu:

1) rehabilitacji zawodowej - kwotę 70 880 złotych, w tym na:

a) zobowiązania przypadające do wypłaty w 2003 r. z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia 2002 r., dotyczących zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne - kwotę 27 880 złotych,

b) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności - kwotę 40 000 złotych,

c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 ustawy) - kwotę 3 000 złotych;

2) rehabilitacji społecznej - kwotę 148 875 złotych, w tym na:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - kwotę 47 000 złotych, z tego:

- osobom dorosłym - 20 000 złotych,

- dzieciom i młodzieży - 27 000 złotych,

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - kwotę 45 000 złotych, z tego:

- osobom dorosłym - 25 000 złotych,

- dzieciom i młodzieży - 20 000 złotych,

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - kwotę 6 875 złotych, z tego:

- osób dorosłych - 4 000 złotych,

- dzieci i młodzieży - 2 875 złotych,

d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - kwotę 50 000 złotych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-04

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-04