Uchwała Nr VII/31/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806) i art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 5a w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6 poz. 65) uchwala się, co następuje:

§1.

Z dniem 1 września 2003 roku zakłada się zasadniczą szkołę zawodową specjalną o nazwie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mońkach.

§2.

Akt Założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mońkach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/31/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

Akt Założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mońkach

§1.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65) zakłada się z dniem 1 września 2003 roku zasadniczą szkołę zawodową specjalną o nazwie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

§2.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, o której mowa w § 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.

§3.

Organizację Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej określa Statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

§4.

Zadania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej na poszczególne lata określają zatwierdzane corocznie przez organ prowadzący arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

§5.

Odpowiedzialnym za realizację postanowień Aktu Założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-08

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-08

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-08