Uchwała Nr VII/30/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 403.976 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 411.976 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 17.153.825 zł
wydatki ogółem kwota 17.780.189 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 626.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 189.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r
.

Zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok - zadania własne

w złotych

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1.

758

   

 

-

350 000

9 660 406

-

-

-

 

 

75806

 

-

350 000

3 625 878

-

-

-

 

   

 

292

-

350 00 0

3 625 878

 

 

 

2.

600

 

 

 

 

 

-

350 000

3 237 718

 

 

60014

 

 

 

 

-

350 000

3 237 718

 

 

   

6050

 

 

 

-

350 000

1 698 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

853

 

 

-

38 836

2 708 172

-

38.836

2 827 172

 

 

85302

 

-

38 836

1 139 400

-

38.836

1 239 400

 

 

 

213

-

38 836

852 200

 

 

 

 

 

   

4210

 

 

 

-

30.836

118.441

 

 

   

4260

 

 

 

-

6.500

37.217

 

 

 

4280

 

 

 

-

100

1.150

 

 

 

4300

 

 

 

-

1.200

38.312

 

 

 

4410

 

 

 

-

200

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

801

 

 

-

15 140

34 040

-

23 140

3 854 583

 

 

80130

 

-

12 500

12 500

-

12 500

1 411 849

 

 

 

084

-

12 500

12 500

 

 

 

 

 

 

4240

 

 

 

-

12 500

12 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80195

 

-

2 640

20 640

-

10 640

28 640

 

 

    

212

-

2 640

2 640

 

 

 

 

 

   

4240

 

 

 

-

3 600

3 600

 

 

 

4300

 

 

 

-

7 040

7 040

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5.

854

 

    

-

-

-

8 000

-

2 001 898

 

 

85415

 

-

-

-

8 000

-

79 099

 

 

 

3240

 

 

 

8 000

-

79 099

Razem zmiany:

-

403 976

17 153 825

8 000

411 976

17 780 189

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4822-272/2003 z dn. 22 maja 2003 r. zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75806 - Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 350 000 zł - ze środków rezerwy subwencji drogowej i wydatki powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 38 836 zł, pochodzącą z rezerwy celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011-148/03 z dn. 27 maja 2003 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące domów pomocy społecznej, z tego:

a) DPS Mońki - kwota 10.300 zł
b) DPS "Dom Kombatanta" Mociesze - kwota 28.536 zł.

3. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych tj. ze sprzedaży środków trwałych będących w zarządzie ZSOiZ w Mońkach o kwotę 12.500 zł i wydatki w w/w rozdziale § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup frezarki do szkolenia praktycznego uczniów.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 212 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.640 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Biebrza" do Mickun na Litwie.

5. Zmniejsza się wydatki Starostwa w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 8.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na stypendia socjalne dla uczniów. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki w dziale 801, rozdz. 80195 na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Biebrza" do Mickun na Litwie.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-08

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-08

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-08