Uchwała Nr VII/29/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach do kwoty 111.409,65 zł.

2. Termin realizacji zadania określonego w ust. 1 ustala się na lata 2003-2006.

3. Środki finansowe na poszczególne lata budżetowe będą określane odrębnymi uchwałami.

4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie w przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych w ilości umożliwiającej zakończenie robót związanych z budową krytej pływalni w Mońkach.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, o którym mowa w §1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-04

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-04