Uchwała Nr VII/28/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach ze środków MENiS.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na:

1) zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach do kwoty 1.849.000 zł ze środków MENiS;

2) wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczającego prawidłowe wydatkowanie środków, o których mowa w pkt 1.

2. Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów własnych powiatu.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-04

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-04