Uchwała Nr VI/27/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2002 rok.

 


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003r. Nr 60, poz. 535) w związku z art. 67 ust. 1,2,3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; zm.: z 1992r. Nr 63, poz. 315; z 1994r. Nr 121, poz. 591; z 1995r. Nr 138, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769; z 1998r. Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115; z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935; z 2000r. Nr 3, poz. 28; Nr 12, poz. 136; Nr 43, poz. 489; Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 45; Nr 88, poz. 961; Nr 100, poz. 1083; Nr 111, poz. 1193; Nr 113, poz. 1207; Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407; z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391) uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2002 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dodatni wynik finansowy (zysk) za 2002 rok w kwocie 305.340,24 zł zalicza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-09

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-09