Uchwała Nr VIII/36/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§1.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy) na okres do dnia 31 lipca 2005 roku.

§2.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki będzie umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomych stanowiących mienie SP ZOZ w Mońkach

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-08

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-08

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-08