Uchwała Nr VIII/35/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 448.207 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 548.207 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 17.602.032 zł
wydatki ogółem kwota 18.128.396 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 526.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

§ 3.

1. W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Objaśnienie zmian dokonanych w Zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r. zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/35/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

 

Zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok - zadania własne

w złotych

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1.

010

 

 

-

25.132

25.132

-

25.132

25.132

 

 

01095

 

-

25.132

25.132

-

25.132

25.132

 

 

 

270

-

25.132

25.132

 

 

 

 

 

 

3030

 

 

 

-

25.132

25.132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

758

 

 

-

414.611

10.07 5.017

50.000

-

90.390

 

 

75801

 

-

414.611

5.597.243

-

-

-

 

 

 

292

-

414.611

5.597.243

 

 

 

 

 

75818

 

-

-

-

50.000

-

90.390

 

 

 

4810

 

 

 

50.000

-

90.390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

600

 

 

-

-

-

150.000

-

3.087.718

 

 

60014

 

-

-

-

150.000

-

3.087.718

 

 

 

6050

 

 

 

150.000

-

1.548.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

801

 

 

-

6.600

40.640

-

170.501

4.025.084

 

 

80120

 

-

-

-

-

154.901

2.227.899

 

 

 

4270

 

 

 

-

109.901

109.901

 

 

 

6050

 

 

 

 

45.000

45.000

 

 

80130

 

-

-

-

-

9.000

1.420.849

 

 

 

4270

 

 

 

-

500

500

 

 

 

4300

 

 

 

-

8.500

38.500

 

 

80195

 

-

6.600

27.240

-

6.600

35.240

 

 

 

213

-

6.600

24.600

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

 

-

6.600

24.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

853

 

 

-

576

2.708.748

-

576

2.827.748

 

 

85395

 

-

576

4.576

-

576

4.576

 

 

       

213

-

576

4.576

 

 

 

 

 

   

4440

 

 

 

-

576

4.576

 

 

     

    

 

 

 

 

     

 

5.

854

  

 

-

1.288

39.387

-

101.998

2.103.896

 

 

85410

 

-

-

-

-

100.710

652.976

 

 

 

4270

 

 

 

-

100.100

100.100

 

 

              

4300

 

 

 

-

610

15.610

 

 

85495

 

-

1.288

2.288

-

1.288

2.288

 

 

 

213

-

1.288

2.288

       

           

 

 

 

 

4440

 

 

 

1.288

2.288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

851

 

 

-

-

-

-

250.000

250.000

 

 

85111

 

-

-

-

-

250.000

250.000

 

 

 

6220

 

 

 

-

250.000

250.000

Razem zmiany:

-

448.207

17.602.032

200.000

548.207

18.128.396

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/35/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

 

Objaśnienie dokonanych zmian

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na podstawie umowy zawartej z ARiMR zgodnie z ustawą z dn. 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-10p/2003 z dn. 24 czerwca 2003 r. zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 414.611 zł - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i jednocześnie zwiększa się wydatki powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z tego:
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące § 4270 i § 6050 - kwota 154.901 zł,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe § 4270 i § 4300 - kwota 9.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły i wykonanie ogrodzenia posesji szkolnej przy ul. Tysiąclecia oraz na rozbiórkę budynku administracyjnego nr 1/14/145 i ogrodzenie przy ul. Szkolnej 22,

oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne § 4270 i § 4300 - kwota 100.710 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku internatu w Mońkach, naprawę sprzętu kuchennego oraz na wymianę węzła cieplnego.

3. Zmniejsza się wydatki powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 o kwotę 150.000 zł.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50.000 zł.

5. Zwiększa się wydatki powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 8511 - Szpitale ogólne § 6220 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SP ZOZ w Mońkach na zakup gastroskopu, defibrylatora, aparatu USG z końcówką do jamy brzusznej dorosłych, jamy brzusznej dzieci, tarczycy i ginekologiczną.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011-177/03 z dnia 30.06.2003r. zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8.464 zł, z tego:

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 213 - 6.600 zł
- dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 213 - 576 zł
- dz. 854 - Edukac. opieka wych., rozdz. 85495 - Pozostała działalność § 213 - 1.288 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440), z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mońki, z tego:

rozdz. 80195 - kwota 4.605 zł
rozdz. 85495 - kwota 322 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Goniądz - rozdz.80195 - kwota 614 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu, z tego:

rozdz. 80195 - kwota 1.381 zł
rozdz. 85395 - kwota 576 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach - rozdz. 85495 - kwota 322 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu - rozdz. 85495 - kwota 322 zł
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach - rozdz. 85495 - kwota 322 zł.

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/35/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku

145.716

II. Przychody ogółem :

280.000

w tym :

 

1. dotacje z budżetu

-

2. dotacje z innych funduszy

-

3. wpływy własne:

280.000

- sprzedaż materiałów i usług

279.000

- różne opłaty

1.000

III. Wydatki ogółem:

420.716

w tym :

 

1. wydatki bieżące

394.716

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

290.000

- zakup materiałów i usług

48.716

- przelewy na CFGZGiK

28.000

- przelewy na WFGZGiK

28.000

2. wydatki inwestycyjne

26.000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

5.000

 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/35/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Objaśnienia

Zmiany w Zestawieniu przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003r., stanowiącym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2003 rok, dotyczą wydatków Funduszu.

W związku z koniecznością opłacenia faktury VAT za wykonaną modernizację ewidencji gruntów obrębów: Chobotki i inne na terenie gminy Knyszyn (II etap prac) i niewystarczającą ilością środków finansowych ujętych w dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na prace geodezyjne dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Funduszu, a mianowicie:

- zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków bieżących,
- zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków inwestycyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-09

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-09