Uchwała Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 17.792.441 zł
wydatki ogółem kwota 18.318.805 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 526.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

§3.

 1. W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4.

1. W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok zmienione Uchwałą Nr VIII/35/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie zmian dokonanych w Zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r. zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§5.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

 

Zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

w złotych

Lp

Dz.

Rozdz.

§

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

zadania własne

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.

758

  

  

-

170.000

10.245.017

10.000

-

80.390

  

  

75801

  

-

170.000

5.767.243

-

-

-

  

  

  

292

-

170.000

5.767.243

  

  

  

  

  

75818

  

-

-

-

10.000

-

80.390

  

  

  

4810

  

  

  

10.000

-

80.390

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

801

  

  

-

-

-

18.000

-

4.009.555

  

  

80120

   

-

-

-

18.000

-

2.209.509

  

  

  

4270

  

  

  

18.000

-

91.511

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

851

  

  

-

-

-

-

10.000

271.000

  

  

85121

  

-

-

-

-

10.000

21.000

  

  

  

2560

  

  

  

-

10.000

21.000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

854

  

  

-

-

-

-

188.000

2.291.896

  

  

85410

  

-

-

-

-

188.000

840.976

  

  

  

4270

  

  

  

-

188.000

288.100

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

853

  

  

-

-

-

4.300

4.300

2.812.186

  

  

85318

  

-

-

-

4.300

-

16.572

  

  

  

4010

  

  

  

3.600

-

8.291

  

  

  

4300

  

   

  

700

-

3.642

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85395

  

-

-

-

-

4.300

8.876

  

  

  

4300

  

  

  

-

4.300

4.300

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

zadania z zakresu administracji rządowej

  

  

  

     

  

        

  

     

  

      

1.

853

  

     

-

10.000

407.400

-

10.000

407.400

  

  

85395

    

-

10.000

10.000

-

10.000

10.000

  

  

  

212

-

10.000

10.000

  

  

  

  

  

  

4210

  

  

  

-

10.000

10.000

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Razem zmiany:

-

180.000

17.792.441

32.300

212.300

18.318.805


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach 
z dnia 10 września 2003 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

1. Zwiększenia dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 170.000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-17p/2003 z dnia 28.07.2003r. Powyższe zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone jest na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych (rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne § 4270 - Zakup usług remontowych).

2. Zwiększenia dochodów w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 212 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000 zł dokonuje się na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Mońkach z Wojewodą Podlaskim na realizację programu pn. "Ośrodek Wspierania Rodziny" objętego dofinansowaniem w ramach realizacji przez Wojewodę programów zleconych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną".

Powyższe środki powiększone o wkład własny Powiatu w Mońkach w wysokości 4.300 zł zostaną przeznaczone na wydatki PCPR w Mońkach - realizującego zadanie w okresie wrzesień-grudzień 2003r. Będą to wydatki związane z opłaceniem specjalistów tj. psychologa i pedagoga, zakupem gier planszowych, sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego, ulotek informacyjnych i materiałów niezbędnych do organizacji zajęć.

3. Zwiększenie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dotyczy sfinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu powiatu (dz.758, rozdz. 75818 § 4810) akcji promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Monieckiego polegającej na przeprowadzeniu 200 badań mammograficznych, które zostaną wykonane w dniu 13 września br. w ramach zapobiegania chorobom nowotworowym kobiet.


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

 

Lp.

Program, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku budżetowym

w tym:

Wysokość wydatków w roku 2004

Wysokość wydatków w roku 2005

Wysokość wydatków w roku 2006

budżet powiatu

dotacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach

2002-2006

1.895.973

100.000

-

-

740.000

800.000

200.000

2.

Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach

2001-2006

9.048.947

1.548.000

1.420.083

127.918

3.185.365

2.710.000

750.000

3.

Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach

2003-2006

9.220.515

1.008.000*

600.000

408.000

3.000.000

3.000.000

1.992.000

Razem

20.165.435

2.656.000*

2.020.083

535.918

6.925.365

6.510.000

2.942.000


*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

 


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku

 

w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpocz. zakończ.

Wartość kosztorys. zadania

Dotychczas poniesione wydatki(na koniec roku bazowego)

Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł

w tym :

Środki z budżetu państwa

Środki własne budżetowe

Środki z własn. funduszy celowych

Dotacje bezzwrot-ne z funduszy celowych

Partycy-pacja innych jednostek

Kredyty i pożyczki

Wpłaty ludności

I. Zadania kontynuowane

  

20.165.435

1.132.070

2.656.000*

408.000

1.768.082

-

127.918

-

352.000

-

1. Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

2002

2006

1.895.973

55.973

100.000

-

-

-

-

-

100.000

-

2. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych

2001

2006

9.048.947

855.582

1.548.000

-

1.168.082

-

127.918

-

252.000

-

3. Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach

2001

2006

9.220.515

220.515

1.008.000*

408.000

600.000

-

-

-

-

-

II. Zadania noworozpoczynane

  

98.000

-

98.000

70.000

28.000

-

-

-

-

-

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego

2003

2003

28.000

-

28.000

-

28.000

-

-

-

-

-

2. Zakup samochodu pożarniczego dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

2003

2003

70.000

-

70.000

70.000

-

-

-

-

-

-

Ogółem

20.263.435

1.132.070

2.754.000*

478.000

1.796.082

-

127.918

-

352.000

-

*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

 

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku

145.716

II. Przychody ogółem :

315.000

w tym :

  

1. dotacje z budżetu

-

2. dotacje z innych funduszy

-

3. wpływy własne:

315.000

- sprzedaż materiałów i usług

306.000

- różne opłaty

1.000

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym

8.000

III. Wydatki ogółem:

455.716

w tym :

  

1. wydatki bieżące

429.716

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadańbieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

290.000

- zakup materiałów i usług

76.716

- przelewy na CFGZGiK

31.500

- przelewy na WFGZGiK

31.500

2. wydatki inwestycyjne

26.000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

5.000


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Zestawieniu przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003r., stanowiącym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2003 rok, dotyczą przychodów i wydatków Funduszu, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 35.000 zł w związku z wyższym niż planowano przewidywanym ich wykonaniem w okresie styczeń-sierpień br.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na:

­ sfinansowanie 10% odpisów na Fundusze: Centralny i Wojewódzki,
­ uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i usług na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-25

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-25