UCHWAŁA Nr IX/37/03
RADY POWIATU W Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. e i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 oraz Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838; zm. Dz. U. Nr 86, poz. 958 oraz z 2001r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721) uchwala się, co następuje:

§1.

 Ustala się limit wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Monieckiego.

§3.

Traci moc Uchwała XLI/173/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner


 

 

Zalacznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/37/03
z dnia 10 września 2003 r.

limit wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych

Lp.

Zadania realizowane w ramach programu

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

okres realizacji programu

łączne nakłady finansowe

wysokość wydatków w roku budżetowym

wysokość wydatków w roku 2004

wysokość wydatków w roku 2005

wysokość wydatków w roku 2006

budżet powiatu

dotacja SAPARD

budżet powiatu

dotacja

budżet powiatu

dotacja

budżet powiatu

dotacja

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 03359 Mońki - Jaświły

Powiatowy Zarząd Dróg

2003 - 2005

852.811

138.406

127.917

218.244

218.244

150.000

_

_

_

2.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Mońkach

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2005

323.380

89.380

_

114.000

_

120.000

_

_

_

3.

Przebudowa ulicy we wsi Boguszewo

Powiatowy Zarząd Dróg

2001- 2004

129.004

59.004

_

70.000

_

_

_

_

_

4.

Przebudowa drogi  Mońki - Goniądz

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2005

1.058.777

10.900

_

373.939

373.938

300.000

_

_

_

5.

Modernizacja ulicy Kolejowej w Mońkach

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2004

82.825

2.825

_

80.000

_

_

_

_

_

6.

Przebudowa drogi powiatowej nr 03301 Mońki - Kulesze

Powiatowy Zarząd Dróg

2001- 2003

38.307

38.307

_

_

_

_

_

_

_

7.

Przebudowa drogi Mociesze - Jadeszki

Powiatowy Zarząd Dróg

2001- 2006

265.512

65.512

_

_

_

_

_

200.000

_

8.

Modernizacja drogi Jaświły - Dolistowo

Powiatowy Zarząd Dróg

2003 - 2005

523.281

223.281

_

150.000

_

150.000

_

_

_

9.

Modernizacja drogi Jadeszki - Mikicin

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2005

250.919

90.919

_

80.000

_

80.000

_

_

_

10.

Modernizacja ulicy Kościelnej w Knyszynie

Powiatowy Zarząd Dróg

2005

150.000

_

_

_

_

150.000

_

_

_

11.

Przebudowa drogi Trzcianne - Wyszowate

Powiatowy Zarząd Dróg

2003 - 2005

413.527

33.527

_

280.000

_

100.000

_

_

_

12.

Przebudowa drogi Mroczki - Boguszki - Milewo

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2005

305.500

105.500

_

100.000

_

100.000

_

_

_

13.

Modernizacja drogi Białosuknie - Rutkowskie

Powiatowy Zarząd Dróg

2004 - 2005

300.000

_

_

120.000

_

180.000

_

_

_

14.

Przebudowa drogi Piwowary - Klewianka

Powiatowy Zarząd Dróg

2003 - 2005

401.000

101.000

_

150.000

_

150.000

_

_

_

15.

Przebudowa ulicy Starodwornej w Knyszynie

Powiatowy Zarząd Dróg

2002 - 2003

127.209

127.209

_

_

_

_

_

_

_

16.

Przebudowa drogi we wsi Słomianka

Powiatowy Zarząd Dróg

2003

110.200

110.200

_

_

_

_

_

_

_

17.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Goniądzu

Powiatowy Zarząd Dróg

2004 - 2005

400.000

_

_

200.000

_

200.000

_

_

_

18.

Przebudowa drogi we wsi Milewskie

Powiatowy Zarząd Dróg

2004 - 2005

297.000

_

_

97.000

_

200.000

_

_

_

19.

Przebudowa ulicy Łąkowej w Knyszynie

Powiatowy Zarząd Dróg

2004

150.000

_

_

150.000

_

_

_

_

_

20.

Przebudowa drogi we wsi Smogorówka

Powiatowy Zarząd Dróg

2003

52.098

52.098

_

_

_

_

_

_

_

21.

Modernizacja drogi Dolistowo - Zabiele

Powiatowy Zarząd Dróg

2003 - 2005

168.890

28.890

_

60.000

_

80.000

_

_

_

22.

Modernizacja chodnika we wsi Peńskie

Powiatowy Zarząd Dróg

2003

96.000

96.000

_

_

_

_

_

_

_

23.

Przebudowa drogi we wsi Dobrzyniówka

Powiatowy Zarząd Dróg

2005

50.000

_

_

_

_

50.000

_

_

_

24.

Przebudowa drogi  we wsi Przytulanka

Powiatowy Zarząd Dróg

2004 - 2005

250.000

_

_

100.000

_

150.000

_

_

_

25.

Przebudowa drogi Krzeczkowo - Kropiwnica

Powiatowy Zarząd Dróg

2005

100.000

_

_

_

_

100.000

_

_

_

26.

Modernizacja ulicy Szkolnej w Mońkach

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2005

314.980

14.980

_

_

_

300.000

_

_

_

27.

Przebudowa drogi we wsi Dzięciołowo

Powiatowy Zarząd Dróg

2003-2006

404.045

4.045

_

100.000

_

100.000

_

200.000

_

28.

Przebudowa drogi Trzcianne - Downary (m. Mroczki)

Powiatowy Zarząd Dróg

2003

28.100

28.100

_

_

_

_

_

_

_

29.

Modernizacja ul. we wsi Długołęka

Powiatowy Zarząd Dróg

2004-2005

150.000

_

_

100.000

_

50.000

_

_

_

30.

Modernizacja drogi Krypno-Ruda

Powiatowy Zarząd Dróg

2004

50.000

_

_

50.000

_

_

_

_

_

31.

Remont kapitalny mostu na rzece Biebrza w Goniądzu na drodze Goniądz-Wólka Piaseczna

Powiatowy Zarząd Dróg

2006

350.000

_

_

_

_

_

_

350.000

_

OGÓŁEM

8.193.365

1.420.083

127.917

2.593.183

592.182

2.710.000

-

750.000

-

1.548.000

3.185.365

2.710.000

750.000

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-25

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-25