Uchwała Nr IV/20/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r. oraz uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy na 2003 rok:

1) Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Komisji Budżetu i Finansów - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Komisji Spraw Społecznych - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok

Lp.

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Przyjęcie regulaminu pracy Komisji.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2003 rok.
3. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2003 rok.

I kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

2.

1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2002 rok.
2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2002 rok.

Marzec-kwiecień 2003 r.

Przewodniczący Komisji

3.

Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych powiatu.

III kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

4.

1. Opracowanie sprawozdania rocznego.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.

IV kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

 

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2003 rok

Lp.

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Przyjęcie regulaminu pracy Komisji.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2003 r.
3. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2003 rok /posiedzenie wspólne z Przewodniczącymi wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu/.

I kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

2.

Ocena wykonania budżetu za rok 2002.

II kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

3.

Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu.

III kwartał 2003r.

Przewodniczący Komisji

4.

1) Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2004.
- Analiza i ocena projektu budżetu pod kątem wystarczalności środków na wykonanie zadań powiatu,
- Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie budżetu (wspólnie z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Stałych Rady).
1) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.
2) Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

IV kwartał 2003r.

Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby):

- zmiany budżetu dokonywane przez Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego,
- projekty uchwał Rady w sprawach budżetowych.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 rok

Lp.

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Przyjęcie regulaminu pracy Komisji.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2003 rok.
3. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2003 rok.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Mońkach za 2002 rok.

I kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

2.

1. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania domów pomocy społecznej na terenie powiatu.
2. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mońkach - spotkanie z dyrektorem.

II kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

3.

1. Analiza możliwości utworzenia na terenie powiatu szkoły specjalnej.

III kwartał 2003r.

Przewodniczący Komisji

4.

1. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli na terenie powiatu monieckiego - spotkanie z Komendantami Policji i Straży Pożarnej.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2004.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.
4. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

IV kwartał 2003r.

Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki na 2003 rok

 

Lp.

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Przyjęcie regulaminu pracy Komisji.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2003 rok.
3. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2003 rok.

I kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

2.

1. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie monieckim.
2. Zapoznanie się z zasadami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ocena rolnictwa pod kątem wejścia do UE.

II kwartał 2003 r.

Przewodniczący Komisji

3.

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu monieckiego.
2. Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2003 rok i lata następne.

III kwartał 2003r.

Przewodniczący Komisji

4.

1. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2004.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.
4. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

IV kwartał 2003r.

Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-05

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-05