Uchwała Nr IV/19/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie skargi na Starostę Monieckiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. Dz. U.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/, w związku z art. 223, § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uchwala się co następuje:

§ 1.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ................ zam. ................ na Starostę Monieckiego, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/19/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 19 marca 2003 r.

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ................ na Starostę Monieckiego o zaniechanie podjęcia działań w celu udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną w miesiącu kwietniu 2002 roku - nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.

W skardze złożonej do Wojewody Podlaskiego w dniu 2 grudnia 2002 roku, a przesłanej do Rady Powiatu w Mońkach 6 grudnia 2002 roku celem załatwienia według właściwości, Pan ................ zaskarżył zaniechanie podjęcia działań przez Starostę Monieckiego dotyczących wniosku z dnia 21 kwietnia 2002 roku w sprawie Gminnej Spółki Wodnej "Jaskranka" w Knyszynie.

Rozpatrując skargę zważono, co następuje :

1. W dniu 23 kwietnia 2002 roku do Starostwa Powiatowego w Mońkach wpłynęła skarga Pana ................ z dnia 21 kwietnia 2002 roku na działalność Gminnej Spółki Wodnej "Jaskranka" w Knyszynie. Z uwagi na fakt, ze zarzuty zawarte w skardze dotyczyły wykonywania prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych, Starosta Moniecki przesłał ją do Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej "Jaskranka" w Knyszynie celem załatwienia wg właściwości - stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. O przesłaniu skargi do organu kompetentnego w przedmiotowej sprawie skarżący został powiadomiony pisemnie drogą pocztową.

2. W dniu 11 lipca 2002 roku Starosta Moniecki otrzymał odpis odpowiedzi na skargę udzielonej Panu ................ przez Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej "Jaskranka" w Knyszynie. Starosta Moniecki posiadając odpis odpowiedzi na przedmiotową skargę uważał sprawę za załatwioną.

3. Z materiałów i wyjaśnień uzyskanych od Przewodniczącego Spółki wynika, że:

a) zwłoka w udzieleniu odpowiedzi na skargę przez Przewodniczącego Spółki spowodowana była oczekiwaniem na własnoręczne podpisanie jej treści przez skarżącego /skarga , która wpłynęła do Starosty nie zawierała podpisu skarżącego/, co zostało dokonane w dniu 6 czerwca 2002 roku.

b) odpowiedź na skargę wysłana przez Przewodniczącego GSW "Jaskranka" w Knyszynie listem poleconym nie została przez Pana ................ , pomimo dwukrotnego awizowania, odebrana, o czym Starosta Moniecki nie mógł wiedzieć, ponieważ dowód - koperta ze stemplami poczty - znajduje się w dokumentacji będącej w posiadaniu Przewodniczącego Spółki Wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę nie znajduje się dowodów na nie podjęcie przez Starostę Monieckiego działań w celu udzielenia odpowiedzi na skargę Pana ................ z miesiąca kwietnia 2002 roku, a tym samym dowodów na uznanie skargi jako zasadnej.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-05