Uchwała Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48, art. 52, art. 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 16.721.764 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.090.500 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 17.348.128 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.090.500 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 626.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 189.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 352.000 zł.

4. Dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 93.000 zł, z tego:

1) dz. 010, rozdz. 01021 § 235 (inspekcja weterynaryjna) 10.000 zł;
2) dz. 700, rozdz. 70005 § 235 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 80.000 zł;
3) dz. 754, rozdz. 75411 § 235 (komendy powiatowe PSP) 3.000 zł.

§2.

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 157.000 zł.

§3.

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku budżetowym w wysokości 2.146.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§4.

1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 15.000 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 15.500 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 787.100 zł oraz wydatków w kwocie 814.206 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu w kwocie 108.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 280.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 420.716 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 8.

§6.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 55.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 9.

§ 7.

1. Postanawia się zaciągnąć pomostowy kredyt długoterminowy w kwocie 252.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji drogi Mońki - Jaświły (odcinek 1,2 km) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę DPS w Mońkach.

2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych powiatu w latach 2003-2005.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1 z bankiem wyłonionym w trybie procedury zamówień publicznych;
2) wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczającego wykonanie spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1.

§8.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§9.

1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiącą Załącznik Nr 11.

2. Prognozę sytuacji finansowej powiatu na lata 2003-2006 stanowiącą Załącznik Nr 12.

§10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§11.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 1.000.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 500.000 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 500.000 zł.

§12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu.

§13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 1.100.000 zł.

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2003 rok

  

w złotych

Lp.

Symbol klasyfikacji

Wyszczególnienie

Plan na 2003 rok

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

           6

I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu

13.631.264

1

020

  

  

Leśnictwo

73.000

  

  

  

  

  

  

  

   

02002

  

Nadzór nad gospodarką leśną

73.000

  

  

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

73.000

  

  

  

  

  

  

2

600

  

  

Transport i łączność

154.518

  

  

  

   

  

  

  

  

60014

  

Drogi publiczne powiatowe

154.518

  

  

  

083

Wpływy z usług

15.000

  

   

  

084

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

11.400

  

  

  

097

Wpływy z różnych dochodów

200

   

  

  

643

Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu

127.918

  

  

   

  

  

  

3

700

  

  

Gospodarka mieszkaniowa

162.800

   

   

   

   

  

  

   

  

70005

  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

162.800

   

  

  

075

Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze

40.800

   

   

  

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

120.300

   

  

  

236

Dochody jedn. sam. ter. związane z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz in. zadań zlec. ustawami

1.700

  

  

  

  

  

  

4

710

  

  

Działalność usługowa

290.000

   

  

  

  

  

  

   

  

71030

  

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

290.000

   

  

  

244

Dotacje otrzymane z funduszy cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publicznych

290.000

   

  

  

  

  

  

5

750

  

  

Administracja publiczna

1.016.000

   

  

  

  

  

  

   

   

75020

  

Starostwa powiatowe

1.016.000

   

  

  

042

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.015.000

   

  

  

097

Wpływy z różnych dochodów

1.000

   

   

  

  

  

  

6

754

  

   

Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa

500

   

  

  

  

  

  

   

  

75411

  

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

500

   

  

  

097

Wpływy z różnych dochodów

500

   

   

  

  

  

  

7

756

  

  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

132.068

   

  

  

  

  

  

   

  

75622

  

Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budżetu państwa

132.068

   

  

  

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

132.068

   

  

  

  

  

  

8

758

  

  

Różne rozliczenia

9.310.406

   

  

  

  

  

  

   

  

75801

  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorial.

5.182.632

   

  

  

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5.182.632

   

  

75803

  

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

736.896

   

  

  

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

736.896

   

  

75806

  

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

3.275.878

   

  

  

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.275.878

   

  

75814

  

Różne rozliczenia finansowe

115.000

  

  

  

092

Pozostałe odsetki

115.000

9

801

  

  

Oświata i wychowanie

18.900

  

  

  

  

  

  

  

  

80120

  

Licea ogólnokształcące

900

  

  

  

097

Wpływy z różnych dochodów

900

  

   

80195

  

Pozostała działalność

18.000

  

  

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

18.000

  

   

  

  

  

  

10

853

  

  

Opieka społeczna

2.472.072

  

  

  

  

  

  

  

  

85301

   

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.093.000

  

  

  

069

Wpływy z różnych opłat

6.000

  

   

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1.087.000

  

  

85302

  

Domy pomocy społecznej

1.059.200

  

   

  

083

Wpływy z usług

287.000

  

  

  

097

Wpływy z różnych dochodów

200

  

  

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

772.000

  

  

85304

  

Rodziny zastępcze

211.000

  

  

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

211.000

  

  

85324

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

872

  

  

   

097

Wpływy z różnych dochodów

872

  

  

85333

  

Powiatowe urzędy pracy

104.000

  

  

   

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

104.000

  

  

85395

  

Pozostała działalność

4.000

  

  

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

4.000

  

  

  

  

   

  

11

854

  

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.000

  

  

  

  

  

  

  

  

85495

  

Pozostała działalność

1.000

  

  

  

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1.000

  

  

  

  

  

  

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

3.090.500

1

010

  

  

Rolnictwo i łowiectwo

385.000

  

  

  

  

  

  

  

  

01005

  

Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnictwa

50.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

50.000

  

  

01021

  

Inspekcja Weterynaryjna

335.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

335.000

  

  

  

  

  

  

2

700

  

   

Gospodarka mieszkaniowa

10.000

  

  

  

  

  

  

  

  

70005

  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

10.000

  

  

  

  

  

  

3

710

  

   

Działalność usługowa

168.000

  

  

  

  

  

  

  

  

71013

  

Prace geodez. i kartograf. (nieinwestycyjne)

70.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

70.000

  

  

71014

  

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

30.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

30.000

  

  

71015

  

Nadzór budowlany

68.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

68.000

4

750

  

  

Administracja publiczna

103.000

  

  

  

  

  

  

  

  

75011

  

Urzędy wojewódzkie

87.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

87.000

  

  

75045

  

Komisje poborowe

16.000

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

16.000

  

  

  

  

  

  

5

754

  

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.770.000

  

  

  

  

  

  

  

  

75411

  

Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej

1.770.000

  

   

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

1.700.000

  

  

  

641

Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz in. zadania zlec. ustawami real. przez powiat

70.000

  

  

  

  

  

  

6

851

  

  

Ochrona zdrowia

261.500

  

  

   

  

  

  

  

  

85156

  

Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotnego

261.500

  

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

261.500

  

  

  

  

  

  

7

853

  

  

Opieka społeczna

393.000

  

  

  

   

  

  

  

  

85316

  

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj. i wychowawcze

10.000

  

  

   

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

10.000

  

  

85318

  

Powiatowe centra pomocy rodzinie

88.000

  

   

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

88.000

  

  

85333

  

Powiatowe urzędy pracy

295.000

   

  

  

211

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat

295.000

  

  

  

  

  

   

Ogółem dochody:

16.721.764


 Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem 2003 rok  6+11

z tego:

Symbol

Nazwa działu i rozdziału

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

Dział

Rozdz.

wynagrodzenia  i pochodne

dotacje

obsługa długu

wydatki z tyt. poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

       11

I. Wydatki na zadania własne

14 257 628

12 181 628

8 102 738

108 300

6 724

375 913

2 076 000

1.

020

  

Leśnictwo

73 000

73 000

-

-

-

-

-

  

   

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

73 000

73 000

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

600

  

Transport i łączność

2 887 718

1 539 718

747 200

-

-

-

1 348 000

  

  

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 887 718

1 539 718

747 200

-

-

-

1 348 000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

700

  

Gospodarka mieszkaniowa

25 110

25 110

-

-

-

-

-

  

  

70005

Gospod. gruntami i nieruchomościami

25 110

25 110

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

750

  

Administracja publiczna

2 271 759

2 243 759

1 416 058

-

-

-

28 000

  

  

75011

Urzędy wojewódzkie

28 149

28 149

14 511

-

-

-

-

  

  

75019

Rady powiatów

140 000

140 000

-

-

-

-

-

  

  

75020

Starostwa powiatowe

2 103 610

2 075 610

1 401 547

-

-

-

28 000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

757

  

Obsługa długu publicznego

382 637

382 637

-

-

6 724

375 913

-

  

  

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.

6 724

6 724

-

-

6 724

-

-

  

  

75704

Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez Sk. Państ. lub jedn. sam. ter.

375 913

375 913

-

-

-

375 913

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.

758

  

Różne rozliczenia

157 000

157 000

-

-

-

-

-

  

  

75818

Rezerwy ogólne i celowe

157 000

157 000

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

7.

801

   

Oświata i wychowanie

3 828 833

3 828 833

3 178 526

82 000

-

-

-

  

  

80111

Gimnazja specjalne

263 079

263 079

224 311

-

-

-

-

  

  

80120

Licea ogólnokształcące

2 072 998

2 072 998

1 685 866

82 000

-

-

-

  

  

80123

Licea profilowane

55 117

55 117

52 163

-

-

-

-

  

  

80130

Szkoły zawodowe

1 390 739

1 390 739

1 216 186

-

-

-

-

  

  

80146

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

28 900

28 900

-

-

-

-

-

  

  

80195

Pozostała działalność

18 000

18 000

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.

853

  

Opieka społeczna

2 588 072

2 488 072

1 746 960

2 000

-

-

100 000

  

  

85301

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1 087 000

1 087 000

856 790

-

-

-

-

  

  

85302

Domy pomocy społecznej

1 159 200

1 059 200

782 070

-

-

-

100 000

  

  

85304

Rodziny zastępcze

211 000

211 000

-

-

-

-

-

  

  

85318

Powiatowe centra pomocy rodzinie

20 872

20 872

14 230

-

-

-

-

  

  

85320

Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszk. chron. i ośrodki interw. kryzys.

2 000

2 000

-

2 000

-

-

-

  

  

85333

Powiatowe urzędy pracy

104 000

104 000

93 870

-

-

-

-

  

  

85395

Pozostała działalność

4 000

4 000

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 972 799

1 372 799

1 013 994

3 600

-

-

600 000

  

  

85406

Poradnie psychologiczno - pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne

447 241

447 241

393 934

-

-

-

-

  

  

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

918 692

318 692

208 661

-

-

-

600 000

  

  

85410

Internaty i bursy szkolne

552 266

552 266

411 399

-

-

-

-

  

  

85415

Pomoc materialna dla uczniów

50 000

50 000

-

-

-

-

-

  

  

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

3 600

3 600

-

3 600

-

-

-

  

  

85495

Pozostała działalność

1 000

1 000

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.

921

  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 700

50 700

-

20 700

-

-

-

  

  

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30 000

30 000

-

-

-

-

-

  

  

92116

Biblioteki

20 700

20 700

-

20 700

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.

926

  

Kultura fizyczna i sport

20 000

20 000

-

-

-

-

-

  

  

92605

Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu

20 000

20 000

-

-

-

-

-

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

3 090 500

3 020 500

2 105 301

-

-

-

70 000

1.

010

  

Rolnictwo i łowiectwo

385 000

385 000

277 960

-

-

-

-

  

  

01005

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

50 000

50 000

-

-

-

-

-

  

  

01021

Inspekcja Weterynaryjna

335 000

335 000

277 960

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

700

  

Gospodarka mieszkaniowa

10 000

10 000

-

-

-

-

-

  

  

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomośc.

10 000

10 000

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

710

  

Działalność usługowa

168 000

168 000

55 948

-

-

-

-

  

  

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )

70 000

70 000

-

-

-

-

-

  

  

71014

Opracowania geodezyjne i kartograf.

30 000

30 000

-

-

-

-

-

  

  

71015

Nadzór budowlany

68 000

68 000

55 948

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

750

  

Administracja publiczna

103 000

103 000

92 517

-

-

-

-

  

  

75011

Urzędy wojewódzkie

87 000

87 000

87 000

-

-

-

-

  

  

75045

Komisje poborowe

16 000

16 000

5 517

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

754

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 770 000

1 700 000

1 327 103

-

-

-

70 000

  

  

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 770 000

1 700 000

1 327 103

-

-

-

70 000

6.

851

  

Ochrona zdrowia

261 500

261 500

-

-

-

-

-

  

  

85156

Składki na ubezp. zdrow. oraz świad. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

261 500

261 500

-

-

-

-

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.

853

  

Opieka społeczna

393 000

393 000

351 773

-

-

-

-

  

  

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

10 000

10 000

-

-

-

-

-

  

  

85318

Powiatowe centra pomocy rodzinie

88 000

88 000

82 642

-

-

-

-

  

  

85333

Powiatowe urzędy pracy

295 000

295 000

269 131

-

-

-

-

Ogółem wydatki:

17 348 128

15 202 128

10 208 039

108 300

6 724

375 913

2 146 000Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z
dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.

Program, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

 

Wysokość wydatków w roku budżetowym

w tym:

Wysokość wydatków w roku 2004

Wysokość wydatków w roku 2005

Wysokość wydatków w roku 2006

budżet powiatu

dotacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach

2002-2006

1.895.973

100.000

-

-

740.000

800.000

200.000

2.

Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach

2001-2006

2.430.669

744.836

364.918

127.918

330.251

250.000

250.000

3.

Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach

2003-2006

9.220.515

1.008.000*

600.000

408.000

3.000.000

3.000.000

1.992.000

Razem

13.547.157

1.852.836*

964.918

535.918

4.070.251

4.050.000

2.442.000

*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
 w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku

  

  

w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpocz. zakończ.

Wartość kosztorys. zadania

Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)

Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł

w tym :

Środki z budżetu państwa

Środki własne budżetowe

Środki z własn. funduszy celowych

Dotacje bezzwrot-ne z funduszy celowych

Partycy-pacja innych jednostek

Kredyty i pożyczki

Wpłaty ludności

I. Zadania kontynuowane

  

13.547.157

1.132.070

1.852.836*

408.000

964.918

-

127.918

-

352.000

-

1. Modernizacja i rozbudowa Domu  Pomocy Społecznej w Mońkach

2002

2006

1.895.973

55.973

100.000

-

-

-

-

-

100.000

-

2. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych

2001

2006

2.430.669

855.582

744.836

-

364.918

-

127.918

-

252.000

-

3. Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach

2001

2006

9.220.515

220.515

1.008.000*

408.000

600.000

-

-

-

-

-

II. Zadania noworozpoczynane

  

701.164

-

701.164

70.000

631.164

-

-

-

-

-

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego

2003

2003

28.000

-

28.000

-

28.000

-

-

-

-

-

2. Zakup samochodu pożarniczego dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

2003

2003

70.000

-

70.000

70.000

-

-

-

-

-

-

3. Modernizacja dróg powiatowych

  

603.164

-

603.164

-

603.164

-

-

-

-

-

Ogółem

14.248.321

1.132.070

2.554.000*

478.000

1.596.082

-

127.918

-

352.000

-

 

*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2003 r.

w złotych

Nazwa jednostki

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

w tym :

Zakres dotacji

Wydatki

w tym :

Stan środków obrotowych na koniec roku

dotacja z budżetu

wpłata do budżetu

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

8 934

15 000

-

-

15 500

-

8 434
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Stan środków pieniężnych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków pieniężnych na koniec roku

  

  

    

    

  

     

   

  

I

010

  

Rolnictwo i łowiectwo

4 440

360 000

359 983

4 457

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

01021

Inspekcja Weterynaryjna

4 440

360 000

359 983

4 457

  

  

   

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - wspomaganie działalności podstawowej

4 440

360 000

359 983

4 457

  

  

  

  

  

     

    

     

II

600

  

Transport i łączność

1 092

10 500

11 000

592

  

  

   

  

  

      

    

  

  

  

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 092

10 500

11 000

592

  

  

        

Powiatowy Zarząd Dróg - wspomaganie działalności podstawowej

1 092

10 500

11 000

592

  

  

  

    

  

        

    

     

III

801

  

Oświata i wychowanie

26 467

80 500

83 735

23 232

  

  

  

    

  

  

     

      

  

  

80120

Licea ogólnokształcące

12 109

65 000

67 071

10 038

  

  

  

Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Mońki - finansowanie poprawy war. funkcjonowania

10 266

50 000

52 071

8 195

  

  

  

Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Goniądz - finansowanie poprawy war. funkcjonowania

1 843

15 000

15 000

1 843

  

  

  

  

  

      

    

    

  

  

80130

Szkoły zawodowe

14 358

15 500

16 664

13 194

  

  

  

Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Mońki - wspomaganie działalności podstawowej

14 358

15 500

16 664

13 194

  

  

  

    

     

    

    

  

IV

853

  

Opieka społeczna

18 676

25 000

40 000

3 676

  

  

  

    

  

     

    

    

  

  

85301

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

18 676

25 000

40 000

3 676

  

  

  

Młodzież. Ośrodek Wychowaw. Goniądz - wspomaganie działaln. podstawowej

18 676

25 000

40 000

3 676

  

  

  

     

  

  

  

  

V

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 520

311 100

319 488

8 132

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85406

Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne

100

500

500

100

  

  

  

Poradnia Psych. - Ped. Mońki - finansowanie poprawy warun. funkcjonowania

100

500

500

100

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85407

Placowki wychowania pozaszkolnego

2 100

50 000

51 227

873

  

  

  

Międzyszk. Ośr. Sport. Mońki - finansowanie poprawy warun. funkcjonowania

2 100

50 000

51 227

873

   

  

  

     

  

  

  

  

  

85410

Internaty i bursy szkolne

14 320

260 600

267 761

7 159

  

  

  

Zespół Szkół Ogól. i Zawod. Mońki - żywienie i poprawa war. funkcjonowania

3 140

90 000

92 161

979

  

  

  

Zespół Szkół Ogól. i Zawod. Goniądz - żywienie, wpływy z usług

11 180

170 600

175 600

6 180

  

  

  

     

     

  

  

  

Ogółem

67 195

787 100

814 206

40 089

  Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/18/03 
 Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

Przeznaczenie

1

2

3

4

5

I
1.

801

Oświata i wychowanie
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach i Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Mońkach

82.000

Zadania wynikające z ustawy o oświacie -
- dofinansowanie szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej

II
1.

853

Opieka społeczna
Ośrodek interwencji kryzysowej

2.000

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

III
1.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Urząd Miasta w Goniądzu

3.600

Zadania wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Młodzieżowych Schronisk Turystycznych w Osowcu i Goniądzu

IV
1.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Urząd Miejski w Mońkach

20.700

Dofinansowanie wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Biblioteki Powiatowej w Mońkach

Ogółem

108.300

  


 

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku

145.716

II. Przychody ogółem :

280.000

w tym :

  

1. dotacje z budżetu

-

2. dotacje z innych funduszy

-

3. wpływy własne:

280.000

- sprzedaż materiałów i usług

279.000

- różne opłaty

1.000

III. Wydatki ogółem:

420.716

w tym :

  

1. wydatki bieżące

390.716

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

290.000

- zakup materiałów i usług

44.716

- przelewy na CFGZGiK

28.000

- przelewy na WFGZGiK

28.000

2. wydatki inwestycyjne

30.000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

5.000

W przypadku większych wpływów na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym niż planowane, środki pieniężne zostaną rozdysponowane na zadania, na które zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

 

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku

7.108

II. Przychody ogółem :

50.000

w tym :

  

1. dotacje z budżetu

-

2. wpływy własne - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska

50.000

III. Wydatki ogółem:

55.000

w tym :

  

1. wydatki bieżące - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych na terenie powiatu

55.000

2. wydatki inwestycyjne

-

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

2.108

W przypadku większych wpływów na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niż planowane, środki pieniężne zostaną rozdysponowane na zadania, na które zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
 w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

626.396

  

w tym :

  

1. nadwyżka z lat ubiegłych

189 996

2. wolne środki

54 400

3. kredyty długoterminowe

352 000

4. pożyczki

30 000

5. spłaty pożyczek udzielonych

-

6. przychody z prywatyzacji majątku powiatu

-

7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat

-

II.

Rozchody - ogółem

45 600

  

w tym :

  

1. spłaty kredytów długoterminowych

-

2. spłaty pożyczek długoterminowych

45 600

3. pożyczki udzielone

-

4. wykup papierów wartościowych

-

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem długoterminowym - 352.000
- pożyczką długoterminową - 30.000
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - 189.964
- wolne środki - 54.400
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - -
- przychody z prywatyzacji majątku - -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: nie występuje

- spłata kredytów i pożyczek -
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku

Lp.

Wyszczególnienie

kwota zł

  

Wartość długu ogółem

  

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 roku

  

  

1. Zaciągnięte kredyty

-

  

1a. Odsetki od zaciągniętego kredytu

-

  

2. Zaciągnięte pożyczki

100.000

  

2a. Odsetki od zaciągniętej pożyczki

9.713

  

3. Zobowiązania wymagalne :

-

  

a) jednostek budżetowych

-

  

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

-

  

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

-

   

d) wynikające z innych tytułów

-

  

Razem I

109.713

  

  

  

  

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

-

  

d) wynikające z innych tytułów

-

  

Razem II

436.439

  

Ogółem I + II

546.152

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku

  

  

1. Kwoty spłaconych rat kredytów ( pożyczek ) w 2003 roku

45.600

  

2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2003 roku

-

  

3. Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów ( pożyczek )

6.724

  

Razem III

52.324

  

  

  

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2003 roku

  

  

Razem I + II - III

493.828

  

  

  

V

Planowane dochody na 2003 rok

16.721.764

  

  

  

  

% ( IV : V )

2,95Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/18/03
 Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
 w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

 

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2003-2006

 

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002r. z tytułu zaciągniętych (kredytów) pożyczek w kwocie: 142.152 zł

- cel (kredytu) pożyczki

1) Zmiana kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w ZSR w Mońkach,

- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota (kredytu) pożyczki ogółem 100.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 9.713 zł,
- kwota spłaconego (kredytu) pożyczki na dzień 31.12.2002r. -
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002r. ogółem 2.367 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2003r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.600 zł,

kwota odsetek ogółem 5.230 zł,
razem: 38.830 zł,

2004r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.200 zł,

kwota odsetek ogółem 3.243 zł,
razem: 36.443 zł,

2005r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.200 zł,

kwota odsetek ogółem 1.240 zł,
razem: 34.440 zł,

*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt - pożyczkę.

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
- kwota udzielonego poręczenia ogółem: 1.206.559 zł, z tego:

1) 608.850 zł w dniu 19.11.2001r.
2) 597.709 w dniu 25.10.2002r.

- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na 2003r. - 375.913 zł */
2004r. - 410.262 zł
2005r. - 224.634 zł

*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia.

III. Wnioskowany kredyt (pożyczka)

- cel kredytu (pożyczki) - sfinansowanie modernizacji drogi Mońki-Jaświły (odcinek 1,2 km) 252.000 zł oraz modernizacja i przebudowa DPS w Mońkach 100.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł
- nazwa banku -
- przewidywany termin zawarcia umowy - październik 2003r.
- kwota kredytu (pożyczki) - 382.000 zł
- kwota odsetek - 54.439 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2003-2006 w tym: kwota kredytu (pożyczki) odsetki razem

2003r. 12.000 zł 1.494 zł 13.494 zł
2004r. 124.000 zł 26.811 zł 150.811 zł
2005r. 126.000 zł 16.134 zł 142.134 zł
2006r. 120.000 zł 10.000 zł 130.000 zł

IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w pełnych złotych

Lp.

Wyszczególnienie

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

A

Dochody ogółem

16.721.764

17.300.000

18.000.000

18.600.000

B

Wydatki ogółem

17.348.128

17.142.000

17.840.000

18.470.000

  

w tym:

  

  

  

  

  

- wydatki bieżące

15.202.128

15.042.000

15.140.000

15.370.000

  

- wydatki inwestycyjne

2.146.000

2.100.000

2.700.000

3.100.000

C

Wynik finansowy (A-B) /+-/

- 626.364

+ 158.000

+ 160.000

+130.000

D

Spłata kredytów i pożyczek

52.324

187.254

176.574

130.000

  

w tym:

  

   

  

  

  

1/ już zaciągniętych:

38.830

36.443

34.440

-

  

w tym:

  

  

  

  

  

- spłata rat (kredytu) pożyczki

33.600

33.200

33.200

-

  

- spłata odsetek

5.230

3.243

1.240

-

  

2/ spłata wnioskowanego (kredytu)

13.494

150.811

142.134

130.000

  

pożyczki

  

  

  

  

  

w tym:

  

  

  

  

  

- spłata rat kredytu (pożyczki)

12.000

124.000

126.000

120.000

  

- spłata odsetek

1.494

26.811

16.134

10.000

E

Kwota udzielonych poręczeń

375.913

410.262

224.634

-

F

Razem D + E

428.237

597.516

401.208

130.000

G

(F : A) -%

2,56

3,45

2,23

0,70

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-25

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-25