Uchwała Nr II/8/02
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz.1271) oraz art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w związku z § 3 i § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707; zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 392 i z 2002 r. Nr 157, poz. 1308) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Staroście Monieckiemu - Panu Mirosławowi Paniczko wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania w wysokości 4.200 zł,
- dodatek funkcyjny wg 8 stawki w kwocie 1.420 zł,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku za wieloletnią pracębędzie wzrastać z dniem 1 maja każdego następnego roku kalendarzowego o 1% maksymalnie do 20%.

§ 2.

Na okres od dnia 20 listopada 2002 roku do dnia 19 listopada 2003 roku z uwagi na złożony, szeroki zakres wykonywanych zadań, w tym wykonywania zadań sekretarza powiatu oraz wdrażanie programów w ramach Projektów Inicjatyw Proeuropejskich, przyznaje się Panu Mirosławowi Paniczko - Staroście Monieckiemu dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2002 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26