UCHWAŁA Nr II/7/02
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271/ w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112/ Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Monieckiego położoną w Mońkach przy ul. Tysiąclecia oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 1114/2 o powierzchni 0,0042 ha na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna, Rejon Energetyczny Białystok Teren - 13 - 950 Białystok ul. Elektryczna 13 z przeznaczeniem pod budowę urządzeń energetycznych do zasilania krytej pływalni w Mońkach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26