Uchwała Nr II/6/02
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i lit. h) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 4 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz.1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300) Rada Powiatu Monieckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2002 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.312 zł,
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.687 zł,
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.287 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem kwota 20.997.770 zł
2. Wydatki ogółem kwota 21.332.758 zł

§ 3.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 334.988 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 204.988 zł,
2) długoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł,
3) planowana do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł.

§ 4.

W Uchwale Nr XXXVI/153/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie budżetu powiatu na 2002 rok zmienionej uchwałą Nr XLI/172/02 z dnia 30.08.2002r. Załącznik Nr 9 - Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/02
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 grudnia 2002 roku

Zmiany w budżecie powiatu na 2002 rok - zadania własne

w złotych

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1.

758

 

 

-

64.712

9.974.233

-

-

-

 

 

75801

 

-

64.712

5.400.885

-

-

-

 

 

 

292

-

64.712

5.400.885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

700

 

 

-

3.600

37.861

-

3.600

38.100

 

 

70005

 

-

3.600

17.861

-

3.600

18.100

 

 

 

075

-

3.600

16.506

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

-

3.000

3.000

 

 

 

4300

 

 

 

-

139

7.139

 

 

 

4480

 

 

 

-

361

361

 

 

 

4530

 

 

 

-

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

900

 

 

-

10.000

52.500

-

-

-

 

 

90011

 

-

10.000

52.500

-

-

-

 

 

 

626

-

10.000

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

754

 

 

-

-

-

-

10.000

4.948.000

 

 

75411

 

-

-

-

-

10.000

90.000

 

 

 

6060

 

 

 

-

10.000

90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

801

 

 

-

-

-

12.539

7.148

4.933.412

 

 

80120

 

-

-

-

12.539

7.148

2.251.465

 

 

 

4210

 

 

 

7.150

-

34.093

 

 

 

4270

 

 

 

5.389

7.148

175.879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

853

 

 

-

2.000

3.110.841

-

2.000

3.119.391

 

 

85324

 

-

2.000

3.098

-

-

-

 

 

 

097

-

2.000

3.098

 

 

 

 

 

85318

 

-

-

-

-

2.000

3.098

 

 

 

4210

 

 

 

-

900

900

 

 

 

4260

 

 

 

-

100

500

 

 

 

4300

 

 

 

-

1.000

1.563

w złotych

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

7.

854

 

 

-

-

-

7.148

12.539

1.552.915

 

 

85406

 

-

-

-

-

5.389

479.769

 

 

 

4300

 

 

 

-

5.389

18.239

 

 

85410

 

-

-

-

-

7.150

596.856

 

 

 

3020

 

 

 

-

190

10.105

 

 

 

4110

 

 

 

-

1.186

67.419

 

 

 

4120

 

 

 

-

163

9.035

 

 

 

4210

 

 

 

-

5.611

39.685

 

 

85415

 

-

-

-

7.148

-

115.497

 

 

 

3240

 

 

 

7.148

-

115.497

Ogółem

-

80.312

20.997.770

19.687

35.287

21.332.758

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/02
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 grudnia 2002 roku

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie powiatu na 2002 rok

Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 64.712 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zwiększenie części oświatowej subwencji związane jest ze wzrostem zadań szkolnych od dnia 1 września 2002r. - pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-106p/2002 z dnia 19.11.2002r.

2. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 3.600 zł dochody budżetu powiatu z tytułu czynszów za miesiąc listopad-grudzień 2002r. z nieruchomości położonej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia i wydatki związane z utrzymaniem tej nieruchomości tj.:

§ 4260 - Zakup energii - 3.000 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 139zł,
§ 4480 - Podatek od nieruchomości - 361 zł,
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 100 zł

Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł i o tą kwotę zwiększa się wydatki w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6060 z przeznaczeniem na zakup samochodu "lekkiego ratownictwa drogowo-ekologicznego" dla KP PSP w Mońkach.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 097 - Różne dochody z tytułu 2% środków wykorzystanych na realizację zadań i przeznaczonych na sfinansowanie kosztów obsługi tych zadań tj. zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdz. 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie ogółem o kwotę 2.000 zł, z tego na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 900 zł,
§ 4260 - Zakup energii 100 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000 zł

Dokonuje się w planie wydatków powiatu przeniesień między działami na kwotę ogółem 19.687 zł, a mianowicie:

1) zmniejsza się wydatki w :

a) dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 12.539 zł, w tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 7.150 zł - ZSOiZ Goniądz
§ 4270 - Zakup usług remontowych 5.389 zł - ZSOiZ Mońki

b) dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.148 zł, w tym:

§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 7.148 zł - ujęte w planie finansowym Starostwa

2) zwiększa się wydatki w:

a) dz. 801, rozdz. 8120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 7.148 zł, w tym:

§ 4270 - Zakup usług remontowych 7.148 zł z przeznaczeniem dla ZSOiZ w Goniądzu na położenie nowej wykładziny podłogowej w 5 salach lekcyjnych

b) dz. 854 o kwotę 12.539 zł, z tego:

- rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne... o kwotę 5.389 zł, w tym:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.389 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach na uzupełnienie środków niezbędnych do sfinansowania wymiany okien

- rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.150 zł dla ZSOiZ w Goniądzu, w tym:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń 190 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.186 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 163 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.611 zł

zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/02
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 grudnia 2002r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku

14 506

II. Przychody ogółem :

50 000

    w tym :

 

    1. dotacje z budżetu

-

    2. wpływy własne:

50 000

       - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska

50 000

III. Wydatki ogółem:
    - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych na terenie powiatu

64 006

    w tym :

 

    1. wydatki bieżące

14 006

    2. wydatki inwestycyjne

50 000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

500

W przypadku większych wpływów na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niż planowane, środki pieniężne zostaną rozdysponowane na zadania, na które zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-05

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-05