UCHWAŁA Nr III/9/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powiatu Monieckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września001 r. oraz uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 79/ wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 8, w ust. 4 liczbę "25" zastępuje się liczbą "17";
 2. w § 14, w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) porządek obrad";
 3. w § 18, w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2/ przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd powiatu";
 4. w § 18, w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3/ poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2.";
 5. w § 21, w ust. 1 skreśla się wyraz "uchwalonym";
 6. w § 34, w ust. 2, w pkt 4 skreśla się wyraz"uchwalony";
 7. w § 37, w ust. 2 liczbę "10" zastępuje się liczbą "5";
 8. w § 39, w ust. 2 skreśla się "3 do 4", a wprowadza się liczbę "3";
 9. w § 39, w ust. 4 wyraz "zespole" zastępuje się wyrazem "zespołu";
 10. w § 52, w ust. 2 liczbę "4" zastępuje się liczbą "3";
 11. w § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają:
  1/ Starosta i Wicestarosta, lub;
  2/ Starosta lub Wicestarosta i jeden z pozostałych członków zarządu powiatu, lub;
  3/ Starosta lub Wicestarosta i osoba upoważniona przez zarząd powiatu w drodze uchwały."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26