UCHWAŁA Nr III/17/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Monieckiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ w związku z art. 20 ust. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, zm.: z 2002 r. Nr 168, poz.1383 i Nr 113, poz. 984/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady najmu lokali określające:
1/ pierwszeństwo osób uprawnionych do wynajmowania lokali mieszkalnych;
2/ kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności;
3/ tryb postępowania w sprawach dotyczących najmu lokali;
4/ warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu.

§ 2.

Mieszkaniowy zasób Powiatu Monieckiego tworzą lokale stanowiące własność Powiatu i jego jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną a także będących, w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 3.

Wynajmującymi lokale są organy i osoby uprawnione zgodnie z właściwymi przepisami do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu lub jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Lokale mieszkalne wynajmowane są w pierwszej kolejności osobom związanym stosunkiem pracy z wynajmującym o ile nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.
2. Po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób o których mowa w ust. 1, lokale mieszkalne.
3. mogą być wynajmowane pracownikom samorządowym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych powiatu monieckiego, mającym stały meldunek na terenie powiatu.
4. W następnej kolejności lokale mieszkalne mogą być wynajmowane osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, nie mającym praw do innego lokalu mieszkalnego a w dalszej kolejności osobom nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu.

§ 5.

1. Za trudną sytuację materialną wnioskodawcy uważa się sytuację, w której wysokość średniego miesięcznego dochodu, brutto przypadającego na jedną osobę nie przekracza:

1/ 120 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednosobowym;
2/ 80 % najniższej emerytury w pozostałych gospodarstwach domowych.

2. Uprawnienia do wynajmu lokalu, o którym mowa w § 4 ust. 3 nie obejmują:

1/ osób, które posiadają zaległości z okresu ostatnich dwóch lat w regulowaniu czynszu i innych opłat należnych za używanie lokalu mieszkalnego;
2/ w stosunku do których sąd orzekł o obowiązku opuszczenia lokalu z powodu nie uiszczenia czynszu za używanie lokalu mieszkalnego, dewastację lokalu, znęcanie się nad członkami rodziny.

§ 6.

1. Umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego powiatu zawiera się na czas nieoznaczony, a dla osób związanych stosunkiem pracy z wynajmującym na czas trwania zatrudnienia.
2. Umowa najmu zawarta na czas trwania stosunku pracy może być przedłużona na czas oznaczony lub zawarta na czas nieoznaczony na wniosek najemcy złożony w okresie jednego miesiąca od dnia ustania stosunku pracy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien być rozpatrzony nie później niż jeden miesiąc przed ustaniem tytułu prawnego do lokalu, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami/ zwanym dalej "ustawą".

§ 7.

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub lokalu o którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy, zobowiązane są do opuszczenia lokalu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy. W tym czasie uiszczają one odszkodowanie zgodnie z art. 18 ustawy.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, jednostka zarządzająca mieszkaniowym zasobem powiatu wystąpi do sądu o nakazanie opuszczenia lokalu.
3. W celu wykonania postanowień ust. 2 niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu może wydać jednostce zarządzającej mieszkaniowym zasobem powiatu odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu.

§ 8.

1. Wnioski o zawarcie umowy najmu składa się do kierowników jednostek organizacyjnych w zarządzie których znajdują się lokale mieszkalne.
2. W przypadku kiedy wnioskodawcą jest kierownik jednostki organizacyjnej w zarządzie, której znajduje się lokal, wniosek o najem składa się do Zarządu Powiatu.

§ 9.

1. Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony może być uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej do wysokości stanowiącej równowartość sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal. Propozycję kaucji oraz jej wysokość wynajmujący przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.
2. Odstępuje się od obowiązku wpłacenia kaucji w sytuacji gdy najemca zobowiązał się do wykonania remontu lub adaptacji lokalu, a przewidywana wartość kosztorysowa prac przekracza wysokość kaucji.

§ 10.

1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu mogą dokonywać między sobą zamiany zajmowanych przez nich lokali.

2. Dokonanie zamiany uzależnione jest od zgody wynajmującego i Zarządu Powiatu.

3. Wynajmujący odmówi zgody na dokonanie zamiany w sytuacji, gdy zachodzi chociażby jedna z niżej wymienionych przesłanek:

1/ osoba, z którą miałaby nastąpić zamiana nie reguluje w terminie czynszu i innych opłat należnych za używanie lokalu;
2/ dewastuje lokal;
3/ wykracza przeciwko porządkowi domowemu w miejscu zamieszkania;
4/ w wyniku zamiany powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkiwania byłaby mniejsza niż 5m2.

4. Na wniosek najemcy lokalu znajdującego się w zasobach mieszkaniowych powiatu wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę zajmowanego lokalu na inny wolny lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie powiatu, o ile przemawiają za tym względy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej tymże zasobem oraz względy społeczne. Zamiana taka wymaga pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.

5. Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z wynajmującymi może zaproponować najemcy lokalu inny wolny lokal znajdujący się w zasobie mieszkaniowym powiatu o ile jest to konieczne do realizacji prawidłowej gospodarki mieniem powiatu, bądź jest to związane z przeznaczeniem zajmowanego lokalu do sprzedaży.

§ 11.

1. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową ustala Zarząd Powiatu.
2. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela może być dokonane nie częściej niż co sześć miesięcy.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26