UCHWAŁA Nr III/16/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

 

w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, po. 1806/ i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 122, poz. 1319, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i nr 166, poz. 1360/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 24 stycznia 2003 r. powołuje się Panią Wiesławę Tekień na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 

§ 2.

Uchwałę doręcza się Pani Wiesławie Tekień.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26