UCHWAŁA Nr III/11/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się następujące komisje stałe:
1. Komisja Budżetu i Finansów,
2. Komisja Spraw Społecznych,
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Turystyki.

§ 2.

Do zadań komisji należą:

1. Komisja Budżetu i Finansów:

1/ wnioskowanie i opiniowanie przy pracach nad projektem budżetu;
2/ opiniowanie zmian budżetu w trakcie roku budżetowego;
3/ rozpatrywanie projektów sprawozdań z budżetu;
4/ opiniowanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansową powiatu.

2. Komisja Spraw Społecznych:

1/ edukacja publiczna;
2/ kultura i ochrona dóbr kultury;
3/ kultura fizyczna,
4/ promocja i ochrona zdrowia;
5/ pomoc społeczna;
6/ polityka prorodzinna;
7/ wspieranie osób niepełnosprawnych;
8/ porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;
9/ ochrona praw konsumenta.

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Turystyki:

1/ transport i drogi publiczne;
2/ geodezja, kartografia i kataster;
3/ gospodarka nieruchomościami;
4/ gospodarka wodna;
5/ ochrona środowiska i przyrody;
6/ rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe;
7/ przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja rynku pracy;
8/ utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
9/ promocja powiatu;
10/ współpraca z organizacjami pozarządowymi;
11/ współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw.

§ 3.

Ustala się następujące ilości radnych poszczególnych komisji:
1. Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób,
2. Komisja Spraw Społecznych - 5 osób,
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Turystyki - 5 osób.

§ 4.

Komisje przedkładają Radzie Powiatu corocznie plany pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Monieckiego Nr IV/15/99 z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Monieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26