Uchwała Nr XI/47/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 13 listopada 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2003 roku.

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r., Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r., Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r., Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r., Nr 39,poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800,Nr 100, poz. 1080, z 2002 r., Nr 169, poz. 1387 , Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r., Nr 7, poz. 79/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/34/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych na realizację powyższych zadań w 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę "219.755 złotych" zastępuje się kwotą "255.600 złotych";
2) w § 2 w pkt 1 kwotę "70.880 złotych" zastępuje się kwotą "42.880 złotych";
3) w § 2 w pkt 1 skreśla się lit. b);
4) w § 2 w pkt 1 w lit. c) kwotę "3.000 złotych" zastępuje się kwotą "15.000 złotych";
5) w § 2 w pkt 2 kwotę "148.875 złotych" zastępuje się kwotą " 212.720 złotych";
6) w § 2 w pkt 2 w lit. a) kwotę "47.000 złotych" zastępuje się kwotą "45.800 złotych" oraz kwotę "20.000 złotych" zastępuje się kwotą "18.800 złotych";
7) § 2 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

" b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - kwotę 80.000 złotych, z tego:

- osobom dorosłym - 30.000 złotych,
- dzieciom i młodzieży - 50.000 złotych";

8) w § 2 w pkt 2 w lit. c) kwotę "6.875 złotych" zastępuje się kwotą "8.075 złotych" oraz kwotę "2.875 złotych" zastępuje się kwotą "4.075 złotych";
9) § 2 w pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie :

"d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - kwotę 78.845 złotych, z tego:

- osobom dorosłym - 43.845 złotych,
- dzieciom i młodzieży - 35.000 złotych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-11-14

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-11-14

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-11-14