Uchwała Nr XI/46/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie określenia zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806/, art. 42, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1995 r. Nr 121, poz. 591 z 1996 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 121, poz. 769, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 120, poz. 1268, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, z 2002 r. Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382, Nr 113, poz. 984, Nr 45, poz. 391 i Nr 171, poz. 1663/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach zwany dalej "Zakładem".

§ 2.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez "Zakład" musi być dokonywany zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych /Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami/.

§ 3.

Przy zakupie lub przyjęciu darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego wymagana jest opinia rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 4.

Zakup i przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego wymaga zgody:

1. Rady Powiatu jeżeli jednostkowa wartość przekracza kwotę 30000 EURO.
2. Zarządu Powiatu przy jednostkowej wartości w granicach od 6000 do 30000 EURO lub przy zakupie aparatury i sprzętu wymagającego zaciągnięcia kredytu bankowego lub zawarcia umowy leasingowej.
3. Dyrektor "Zakładu" decyduje o dokonaniu zakupu i przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego jeżeli jednostkowa wartość jest niższa niż 6000 EURO.

§ 5.

Określa się następujące wymagania dotyczące zakupu, przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego:

- zakup aparatury i sprzętu medycznego ze środków własnych "Zakładu" może być dokonany przy zachowaniu płynności finansowej "Zakładu";
- zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego winno być zgodne z celem i zadaniami "Zakładu";
- zakup aparatury i sprzętu medycznego winien być poprzedzony analizą w zakresie możliwości:

- wykorzystania posiadanej aparatury i sprzętu medycznego,
- udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających ich zakresowi i rodzajowi określonemu w statucie "Zakładu",
- szkolenia personelu i zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz ponoszenia kosztów utrzymania aparatury i sprzętu medycznego.

§ 6.

W celu uzyskania zgody na zakup lub przyjęcie darowizny w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 uchwały Dyrektor "Zakładu" przedkłada Zarządowi Powiatu wniosek zawierający w szczególności:

- ocenę zasadności zakupu lub przyjęcia darowizny, o której mowa w § 5 pkt 2 niniejszej uchwały;
- analizę kosztów, o których mowa w § 5 pkt 3 niniejszej uchwały,
- uchwałę rady społecznej "Zakładu" opiniującej nabycie nowego sprzętu i aparatury medycznej w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 i 2.

§ 7.

Przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego może nastąpić po złożeniu przez darczyńcę oświadczenia w formie pisemnej o posiadaniu tytułu prawnego do rzeczy będących przedmiotem darowizny oraz, że jest ona wolna od wad prawnych i fizycznych.

§ 8.

Nabywana aparatura i sprzęt medyczny powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej lub atest /certyfikat/ o znaczeniu międzynarodowym, który jest ważny co najmniej do dnia wymaganego terminu realizacji zamówienia lub przekazania w formie darowizny.

§ 9.

Zakazuje się:

- zawierania umów z dostawcami oferującymi udostępnienie aparatury medycznej pod warunkiem nabywania materiałów i odczynników od użyczającego te urządzenia z pominięciem procedur wymaganych przez ustawę o zamówieniach publicznych;
- przyjmowania aparatury lub sprzętu medycznego, za które wg oświadczenia dostawców należność uregulują inne podmioty po dostawie urządzeń do "Zakładu".

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-11-14

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-11-14

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-11-14