UCHWAŁA Nr XX/92/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 24 września 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2003 rok.

 

             Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546) w związku z art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 3 ustawy z  dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; zm.: z 1992r. Nr 63, poz. 315; z 1994r. Nr 121, poz. 591; z 1995r. Nr 138, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769; z 1998r. Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115; z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935; z 2000r. Nr 3, poz. 28; Nr 12, poz. 136; Nr 43, poz. 489; Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 45; Nr 88, poz. 961; Nr 100, poz. 1083; Nr 111, poz. 1193; Nr 113, poz. 1207; Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407; z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391; Nr 124, poz. 1151 i 1152; Nr 171 poz. 1663; Nr 213 poz. 2081 i Nr 223 poz. 2215) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2003 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ujemny wynik finansowy (strata) za 2003 rok w kwocie 367.873,41 zł pozostawia się jako nie podzielony wynik finansowy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-03-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-10-18