UCHWAŁA NR XX/90/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 września 2004 r.

 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm.: z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
1) nauczycieli instruktorów nauki jazdy w wysokości 30 godzin;
2) nauczycieli doradców zawodowych w wysokości 30 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-09-29

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-09-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-09-29