UCHWAŁA Nr XXXV/171/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr XVI/73/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego, zmienionej uchwałą Nr XX/89/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 września 2004 r., uchwałą Nr XXXII/156/05 z dnia 22 września 2005 r. i uchwałą Nr XXXIV/167/05 z dnia 29 listopada 2005 r., w Rozdziale VIII Plan finansowania zadań w latach 2004-2006:

1)  pkt 21 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zestawienie planu finansowania zadań w latach 2004-2006 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28