UCHWAŁA Nr XXXVI/178/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 w sprawie skargi dotyczącej niewłaściwego postępowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/, w związku z art. 223 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi, złożonej w dniu 10 listopada 2005 r. przez Pana .................... zam. .................... , dotyczącej niewłaściwego postępowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXVI/178/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

 

Uzasadnienie

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w przedmiocie skargi złożonej przez Pana .................... , zam..................... w dniu 10 listopada br. do Wojewody Podlaskiego oraz przesłanej do Rady Powiatu w Mońkach w dniu 23 listopada br., dotyczącej niewłaściwego postępowania Starosty Monieckiego w kwestii udostępnienia informacji publicznej, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną, podtrzymując tym samym stanowisko zajęte w uchwale Rady Powiatu Nr XXXIII/162/05 z dnia 18 października 2005 r.

Po raz kolejny stwierdza się, iż dokumenty których udostępnienia domaga się skarżący,
a które znajdują się w posiadaniu tut. Starostwa zostały mu udostępnione uprzednio w formie pisemnej. Wskazano również na możliwość osobistego przejrzenia akt dotyczących Gminnej Spółki Wodnej “Jaskranka”, znajdujących się w zasobach Starostwa w dniach i w godzinach pracy urzędu. Równocześnie Pan .................... informowany był wielokrotnie,
że pozostałe dokumenty zawierające informacje, o których udostepnienie wnosi znajdują się w posiadaniu Gminnej Spółki Wodnej “Jaskranka” w Knyszynie.

Z uwagi na fakt, iż informacje, których żąda skarżący nie są w posiadaniu tut. Starostwa – brak jest podstaw do wydania decyzji o odmowie ich udostępnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że nadzór sprawowany przez Starostę nad spółką wodną jest nadozrem prawnym, nieobejmującym spraw związanych ze stosunkami, jakie zachodzą pomiędzy spółką  a jej członkami.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-04-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28