UCHWAŁA Nr XXXVI/175/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 w sprawie zasad i trybu korzystania z Krytej Pływalni w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z Krytej Pływalni w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15B stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalenie wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Mońkach.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do udzielania ulg bądź zwalniania z odpłatności za korzystanie z Krytej Pływalni w Mońkach w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub ekonomicznymi oraz w sytuacjach mających istotne znaczenie dla promocji Powiatu Monieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały

Nr XXXVI/175/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

Zasady i tryb korzystania z Krytej Pływalni w Mońkach.

1)      Zasady niniejsze dotyczą korzystania z Krytej Pływalni w Mońkach, zwanej dalej „pływalnią”.

2)      Korzystanie z pływalni jest odpłatne, stosownie do cennika ustalonego przez Zarząd Powiatu w Mońkach, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 i 5. Cennik określa zasady ulgowego korzystania z pływalni.

3)      Pływalnia udostępniana jest użytkownikom na podstawie:

a) umów na korzystanie z pływalni w określonym przez nich zakresie, zawieranych z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, biletów lub karnetów wstępu.

4)      Zarząd Powiatu w Mońkach może zwolnić lub udzielić ulgi na zajęcia lub imprezy na pływalni na indywidualny wniosek: placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, klubów sportowych, stowarzyszeń posiadających status pożytku publicznego, w szczególnie uzasadnionych względami społecznymi lub ekonomicznymi przypadkach oraz w sytuacjach mających istotne znaczenie dla promocji Powiatu Monieckiego.

5)      Zwolnienia, możliwe są do stosowania w czasie wolnym od zajęć odpłatnych.

6)      Użytkownicy pływalni zobowiązani są do zachowania porządku, zasad bezpieczeństwa oraz do przestrzegania regulaminu szczegółowo określającego warunki korzystania
z pływalni.

7)      Zabrania się korzystania z pływalni przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8)      Zajęcia sportowo-treningowe określane są w harmonogramie (grafiku) korzystania z pływalni z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb i możliwości techniczno-organizacyjnych pływalni.

9)      Podmioty korzystające z pływalni w grupach zorganizowanych zobowiązane są do przedstawienia listy uczestników i osób korzystających z pływalni.

10)  Kierownik pływalni posiada bezwzględne prawo odwołania zajęć nieodpłatnych w przypadku zgłoszonych zamówień na organizację zawodów wewnętrznych, otwartych, powiatowych i wyższej rangi.

11)  Osoby pełnoletnie korzystające z urządzeń i sprzętu sportowego ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

12)  Dzieci i młodzież niepełnoletnia korzystająca z pływalni w grupach zorganizowanych uczestniczy w zajęciach wyłącznie pod nadzorem trenera, instruktora lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć.

13)  Szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt 6 opracowywany jest przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28