UCHWAŁA NR XXXVI/174/05

RADY POWIATU w Mońkach

z dnia 29 grudnia 2005r.

                              w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

     Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają w 2005 roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania wydatków – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/174/05
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2005r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wykaz wydatków, które nie wygasają w 2005 roku z upływem roku budżetowego

 

1.       Remont mostu z dojazdami na rzece Biebrzy w Goniądzu:

1)       kwota wydatków – 304.419 zł

2)       ostateczny termin dokonania wydatków – 31 grudzień 2006r.

2.       Okablowanie sieci LAN, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” z 75% udziałem dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej:

 1) kwota wydatków – 78.847 zł

 2) ostateczny termin dokonania wydatków – 31 grudzień 2006r.

3.       Zakup wyposażenia „Krytej pływalni w Mońkach”:

  1) kwota wydatków – 259.387 zł

                2) ostateczny termin dokonania wydatków – 31 maj 2006r.

 

 

 Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXVI/174/05
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2005r.

 

Plan finansowy wydatków  budżetu, które nie wygasają w 2005 roku z upływem roku budżetowego

 

1.       Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem 304.419 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  – 304.419 zł.

2.       Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe ogółem 78.847 zł, z tego:

§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 78.847 zł.

3.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

    Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem 259.387 zł, z tego:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  – 123.925 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 135.462 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-03-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-03-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-03-06