Załącznik do uchwały
Nr XXXVII/179/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

 

Statut Pływalni Powiatowej w Mońkach

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Pływalnia Powiatowa w Mońkach działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 roku z późniejszymi zmianami);

5) uchwały Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 stycznia 2006 r., Nr XXXVII/179/06 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Pływalni Powiatowej w Mońkach”.

§ 2. 1. Pływalnia Powiatowa zwana w dalszej części statutu Pływalnią jest jednostką budżetową, realizującą zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

2. Siedziba Pływalni znajduje się przy ul. Tysiąclecia 15b w Mońkach.

3. Organem założycielskim Pływalni jest Rada Powiatu w Mońkach.

II. Zakres rzeczowy działalności pływalni

§ 3. Podstawowym celem i przedmiotem działania ogólnodostępnej Pływalni jest upowszechnienie pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, stworzenie warunków do aktywnego udziału w sekcjach i szkółkach pływackich, a w szczególności:

1) prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego;

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;

3) organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych;

4) prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

5)  rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla społeczeństwa powiatu monieckiego i okolic;

6) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnalzjalnych.

§ 4. Pływalnia może nadto prowadzić dodatkową działalność związaną z realizacją celów statutowych (np. handlową, gastronomiczną, odnowa biologiczna) w celu zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług Pływalni.

III. Struktura organizacyjna pywalni

§ 5. 1. Pływalnią kieruje jednoosobowo Dyrektor, przy pomocy Zastępcy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Mońkach.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu.

3. Zadania i organizację wewnętrzną Pływalni określa regulamin organizacyjny opracowywany przez Dyrektora oraz uchwalany przez Zarząd Powiatu w Mońkach.

§ 6. 1. Dyrektora Pływalni zatrudnia Zarząd Powiatu w Mońkach, po uprzednim przeprowadzeniu przez Starostę Monieckiego, procedury otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami nawiązuje Dyrektor Pływalni i jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Pływalni. W sprawach pracowniczych Dyrektor działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

3. Zasady wynagradzania pracowników Pływalni określają przepisy dotyczące wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 7. Do zadań Dyrektora Pływalni należy:

1) ustalanie regulaminu organizacyjnego Pływalni;

2) zarządzanie Pływalnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

3) organizowanie  pracy podległego personelu;

4) opracowywanie planu finansowego Pływalni;

5) dokonywanie analizy ekonomicznej Pływalni ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów;

6) zabezpieczenie sprzętu Pływalni przed dewastacją, kradzieżą, zniszczeniem itp.;

7) podejmowanie działań zapewniających sprawne i właściwe funkcjonowanie Pływalni, w tym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania i prowadzenia zajęć w obiekcie Pływalni.

IV. Mienie pływalni

§ 8. 1. Mienie ruchome i nieruchome pozostające w zarządzie Pływalni stanowi własność Powiatu Monieckiego.

2. Dyrektor odpowiada za powierzone mienie Pływalni.

V. Działalność finansowa pływalni

§ 9. 1. Pływalnia prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych  w ustawie o finansach publicznych.

2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Pływalni w tym za wykonywanie   obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli finansowej.

3. Zarząd Powiatu w Mońkach sprawuje ogólny nadzór nad realizacją dochodów i wydatków Pływalni.

4. Starosta Moniecki w ramach pełnionego nad Pływalnią nadzoru kontroluje przestrzeganie przez Pływalnię realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

5. Wysokość opłat za korzystanie z Pływalni określi Zarząd Powiatu w Mońkach.

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy opracowywany przez Dyrektora i zatwierdzany w ramach budżetu powiatu przez Radę Powiatu.

§ 11. Stosunki Pływalni z innymi instytucjami oraz podmiotami, wynikające z realizacji przewidzianych w niniejszym statucie zadań, oparte są o umowy indywidualne zawierane dobrowolnie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

VI. Przepisy końcowe

§ 12. 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

2. Likwidacja Pływalni lub jej przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Powiatu w Mońkach.

§ 13. Pływalnia w Mońkach używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Pływalnia Powiatowa

w Mońkach

19-100 Mońki

ul. Tysiąclecia 15b

NIP:

REGON:

Tel: ........................ Fax: ...........................

 

§ 14. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia 17 stycznia 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28