UCHWAŁA NR XXXVIII/185/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 24 marca 2006 r.

 w sprawie skargi dotyczącej niezasadnego pozbawienia premii przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z  art. 223 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani ............... zam. ............... dotyczącej niezasadnego pozbawienia premii przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik do uchwały
Nr XXXVIII/185/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 24 marca 2006 r.

UZASADNIENIE

 

                Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani ...............  zam. ...............  dotyczącej niezasadnego, zdaniem skarżącej, pozbawienia premii uznaniowej przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach – nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.

                W skardze Pani ............... zarzuca Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach niesłuszne pozbawienie Jej  premii, argumentując, że nie otrzymała jej z powodu nie umycia okien, czego nie mogła wykonać z przyczyn zdrowotnych (na co otrzymała stosowne zaświadczenie lekarskie).

Skarga dotyczy spraw pracowniczych, stosunków między pracownikiem a jego pracodawcą i właściwym do rozstrzygnięcia tej sprawy wydaje się być właściwy miejscowo Sąd Pracy, nie mniej jednak poproszono o wyjaśnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach. Ponadto w związku ze złożoną skargą pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach – jednostki sprawującej bezpośredni nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej, przeprowadził wizytację placówki, rozmawiał z pracownikami i pensjonariuszami.

Komisja rozpatrując skargę wzięła pod uwagę następujące fakty:

1.       Pani ............... , zgodnie z jej pismem jak też wyjaśnieniami Pracodawcy nie otrzymała premii uznaniowej. Indywidualna premia uznaniowa świadczy o wyjątkowym charakterze tego wyróżnienia i przyznawana jest za szczególne osiągnięcia pracy czy też za pracę dodatkową wykonaną ponad zakres czynności.

2.       Pani ............... w okresie do końca grudnia 2005 r. przebywała 73 dni na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie jej codzienne obowiązki pracownicze wykonywane były przez innego pracownika Domu Pomocy Społecznej.

3.       Zapis ust. 4 części IV Regulaminu Premiowania Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach wynika, że Dyrektor może przyznać pracownikowi indywidualną premię uznaniową. Zapis taki w Regulaminie świadczy o jego fakultatywnym charakterze i daje swobodę Dyrektorowi w przyznawaniu jej poszczególnym pracownikom. Premia taka ma charakter nagrody.

4.       Zarówno z treści skargi Pani ............... jak też pisma Jej Pracodawcy wynika, że pomiędzy pracownikiem i pracodawcą niemalże od początku zatrudnienia Pani ............. wywiązał się swoisty konflikt. Potwierdza to również notatka służbowa pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.  Podobnie w tej kwestii wypowiada się również Dyrektor Domu, opisując Panią ...............  jako pracownika bardzo trudnego, wykazującego postawę roszczeniową a wręcz przybierającego postawę organu nadzorującego. Nie mniej jednak, chociaż w uzasadnieniu skargi Pani ............... porusza wiele kwestii dotyczących stosunków pomiędzy nią a Jej pracodawcą, to treść skargi dotyczy  pozbawienia premii. Sprawy ze stosunków pracowniczych rozstrzygane są przez Sądy Powszechne – Sady Pracy.

 

Podsumowując, wziąwszy pod uwagę, że skarga dotyczy premii uznaniowej, co do przyznawania której Dyrektorowi przysługuje własna ocena, jak również mając na uwadze wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-06-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-28